Gayrimenkul Geliştirmede Stratejik Planlama: Abbasağa Pilot Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Proje Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çırakoğlu, Ece
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gayrimenkul geliştirme disiplininde geçerli bir yöntem olan stratejik planlama adımlarının kent merkezinde önerilen bir dönüşüm projesine uyarlaması yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm ile gayrimenkul geliştirme kavramlarını detaylı biçimde ele alan çalışmada, kent merkezlerinin değişen sosyo-ekonomik dengeler karşısında geçirdiği evrim incelenmiş ve Türkiye’nin bu süreci en yakından izlediği İstanbul Metropolünde seçilen bir pilot bölge üzerine odaklanılmıştır. Kentsel dönüşümün tüm boyutları tez kapsamında ele alınmış ve sürdürülebilirlik, yönetişim, katılım, hukuk, finansman gibi başlıca araçlar tanımlanmıştır. Belirli kriterler çerçevesinde seçilen pilot bölgede yeni bir konut projesi önerilmiş, katılımın sağlanması, şeffaf kamu yönetimi, çok paydaşlılık ana hedefler olarak ortaya konmuş ve benzer projelerin sürdürülebilirliği için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada, tüm gayrimenkul geliştirme projelerinde olduğu gibi önerilen projenin finansal açıdan verimliliği test edilmiştir. Stratejik planlama adımlarının sonuncusu olan finansal analizlere ve diğer analiz sonuçlarına dayanarak, kent mekezlerinde kentsel dönüşüm projeleri için öneri proje yönetim ve finansman modeli oluşturulmuştur. Modelde böyle bir organizasyonda yer alması beklenen aktörlerin rollerine ilişkin detaylı tanımlamalar yapılmıştır. Dünya genelinde incelenen örnekler doğrultusunda şekillenmiş olan bu yaklaşımda, kamunun ve özel sektörün kentsel dönüşüm projelerinde oluşturabileceği bir ortaklık yapısı öngörülmüştür.
In this study, strategic planning steps in real estate discipline are tried to be applied to the downtown urban transformation project. Urban transformation and real estate concepts are described in details and also the evaluation of downtown socio-economic balances are examined, depending on this, the study focused on a sample area in İstanbul Metropolitan City which reflects this process best. Dimensions of urban transformation and the tools like sustainability, governance, participation, law and finance are all discussed in the study. A new residential project is proposed on a sample area which is chosen on the basis of defined criterion. In this concept, participation, transparent public management, partnership and sustainability of similar projects are stated as the main goals. Additionally, the study consists of the financial profit of the project and analysis depending on this approach. According to these analyses, which are the last step of strategic planning, a private public partnership model for project management and project finance -following the worldwide examples- is formed in the conclusion.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşüm, stratejik planlama, proje finansmanı, fizibilite, kamu özel ortaklığı, real estate development, urban transformation, regeneration, revitalization, strategic planning, project finance, feasibility, private public partnership.
Alıntı