Stiren Ve Vinil Asetatın Emülsiyon Polimerizasyonu İçin Polimerik Ve Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erkal, Dürdane
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmamızda iki farklı yüzey aktif sentezlenmiştir. Polimerik yüzey aktif madde, poli(vinilbenzil klorür)den başlayarak N-metil-D-glukaminle modifiye edilerek sentezlenmiştir. Katyonik yüzey aktif madde, N,N,N,N-tetrametilendiamin’le desilbromür’ün reaksiyonu sonucunda sentezlenmiştir. Bu yüzey aktif maddelerin karakterizasyonu analitik ve spektrofotometrik olarak yapılmıştır. Kritik misel konsantrasyonu (CMC) kondüktometrik olarak hesaplanmıştır. Polimerizasyon sırasında yüzey aktif konsantrasyonları değiştirilmiştir. Bu polimerizasyonlarda, başlatıcı olarak potasyum persülfat kullanılmıştır. Reaksiyonlar, farklı zamanlarda, vinil asetat için 70°C’de, stiren için 80°C’de gerçekleşmiştir. Polimerizasyon sonrasında, ürünlerin yüzey gerilimi ve vizkoziteleri ölçülmüştür. Sentezlenen polimerlerin molekül ağırlıkları vizkozimetrik olarak ölçülmüştür. Sentezlenen yüzey aktif maddeler emülsiyon polimerizasyonu sisteminde kullanılabilir yapıdadır. Reaksiyon süresi ve şartları standart emülsiyon polimerizasyonlarından daha rahattır ve endüstriye yatkın çok yüksek molekül ağırlıklı polimerler elde edilmiştir.
In this study, we synthesized two different surfactants. Starting from poly(vinylbenzyl chloride), polymeric surfactant is synthesized from the modification with N-methyl-D-glucamine. Cationic surfactant is synthesized by the reaction of N,N,N,N-tetramethylenediamine with decil bromide. This surfactants are characterized by analytical and spectroscopic methods. Critical micelle concentration is measured conductometrically. Surfactant concentrations are changed during polymerization. Potassium persulfate is used as the initiator in the polymerizations. Reactions occurred, during different time ranges, at 70°C for vinyl acetate and at 80°C for styrene. After polymerization processes, surface tension and viscosity of the products are measured. The molecular weights of the synthesized polymers are measured by viscometer. Synthesized surfactants are very practicable for emulsion polymerization. The reaction time ranges and conditions are suitable than the standard emulsion polymerization processes. Plus, the synthesized polymers have very high molecular weights and suitable for industrial uses.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Stiren, vinil asetat, emülsiyon polimerizasyonu, yüzey aktif madde, Styrene, vinyl acetate, emulsion polymerization, surfactant
Alıntı