Elektrospinning Yöntemiyle Nanolif Üretim Teknolojisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kozanoğlu, Gün Sazak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, (elektro üretim) elektrospinning yöntemi kullanılarak nanolif üretim teknolojisi irdelenmiş, farklı düzeneklerde farklı polimerler (Polivinilalkol (PVA), Polipropilen (PP), Silikon) ile sistemin çalışma prensibinin irdelenmesi amacıyla farklı sıvılar (su, boya) kullanılarak lif morfolojisi ve sistem incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda elektro üretim yöntemi esnasında işlem değişkenleri olarak; uygulanan voltajın etkisi, toplayıcı ile besleme ünitesinde yapılan değişiklikler ve arasındaki mesafenin etkisi incelenmiştir. Bunun yanında çözelti ve eriyik özelliklerinin değişiminin sistem ve lif morfolojisine etkileri de incelenmiştir. Sonuç olarak, voltajın artması ile beslemedeki düzensiz akış oranından dolayı nanoliflerde düzensizlik ve yüksek çap dağılımı gözlenmiştir. Aradaki mesafenin artması ile lif çapının azaldığı gözlenmiştir. Çözelti konsantrasyonunun artması ile de lif çapının arttığı ve liflerin daha düzgün bir yapıda oluştuğu; konsantrasyonun azalması ile nanoliflerin inceldiği fakat hata olarak nitelendirilen boncuk yapılarının oluştuğu görülmüştür. Ayrıca ekstruder ile yapılan deneyler sonucunda polipropilenden de nanolif elde edilmiştir.
In this study nanofiber production technology by means of electrospinning method was studied. In order to investigate working of electrospinning system by using different polymers such as polyvinylalcohol (PVA), polypropylene (PP), silicone and different liquids such as water and dye in different setups, fiber morphology and method was investigated. In the experimental studies, effect of system parameters on fiber morphology in electrospinning method are; the applied voltage, the variations in collector and feeding units, the distance between collectors and feeding units. In addition to these parameters, the effects of solution and melt properties such as concentration and temperature on system and fiber morphology were studied. In conclusion, increasing voltage causes irregular flow rates so roughness and high diameter ranges were observed on nanofibers produced. A decrease in fiber diameter was obtained by increasing the distance between collector and feeding unit. Also it has been found that polymer concentration effects the fiber diameter and the formation of beads. As the polymer concentration increase the fiber diameter increases and bead formation decreases. In addition to all of the above studies, it is also experienced that polypropylene nanofibers could be obtained with an electrospinning setup using an extruder.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
elektrospinning, polimer, nanolif, polivinil alkol, polipropilen, electrospinning, polymer, nanofibre, polyvinyl alcohol, polypropylene
Alıntı