Kullanıcı Algısı Bağlamında Kentsel Kimlik: Barbaros Bulvarı – Büyükdere Kentsel Aksı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-30
Yazarlar
Bayramoğlu, Nergis
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde teknolojinin de etkisiyle kentler giderek büyümekte ve gelişmektedirler. Hızlı ulaşım stilleri kentler arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmış dolayısıyla insan, kültür, bilgi alışverişini kolaylaştırmıştır. Bu bağlamda kentlerin birbiriyle olan ilişkisi daha da artmış, birbirinden etkilenen kentler hızlı nüfus artışı, yüksek teknoloji, göç vb etmenlerle birbirine benzemeye başlamış ve kimliklerini yitirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı kent kimliğinin ve bileşenlerinin planlama ve kentsel tasarım çalışmalarındaki önemini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda geçmişten günümüze İstanbul için önemli bir ulaşım aksı olan ve günümüzde İstanbul’un merkezi iş alanı (MİA) üzerinde yer alan Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi’nin nasıl algılandığı, kimliğinin ne olduğu sorgulanmıştır. Çalışma amacı bağlamında Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi kentsel aksının beşeri, doğal ve yapay çevreden kaynaklı kimlik bileşenleri analiz edilmiştir. Analizlerde araştırmacının bireysel imajının yanı sıra kullanıcılara yönelik yapılan saha araştırması ve anketlerden elde edilen bilgilerle kentsel kimlik öğeleri saptanmıştır.
Nowadays, cities are growing rapidly due to technological developments. High speed transportation systems eliminated distances between cities thus exchange of culture, information, money and human being is facilitated. In this context, the relationship between the cities increased and the cities affected by the rapid population growth, high technology, migration and so they began to resemble each other and have lost their identities. The aim of this thesis is to express the importance of urban identity and its components in planning and urban design studies. For this purpose, from past to present being an important transportation route of Istanbul and locating on Istanbul s central business district (CBD); Barbaros Boulevard - Buyukdere Street is chosen to question its identity and how it is perceived. In the context of this aim, along Barbaros Boulevard - Buyukdere Street urban axis identity elements of natural, artificial and human kind environment is analyzed. The researcher’s image analysis and information based on surveys and questionnaires regarding user perceptions, urban identity elements were determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
kent kimliği, algı, insan-mekan ilişkileri, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, urban identity, perception, man-environment relations, Barbaros Boulevard, Buyukdere Street
Alıntı