İletken Blok Ve Aşı Kopolimerlerin Sentezinde Kullanılan Elektroaktif Ara Maddeler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, tiyofen grupu içeren monomerik ve polimerik reaktif ara maddelerin sentezi ve bu ara madddelerin tiyofen grubu ile elektropolimerizasyonda kullanılabilme olasılığı incelenmiştir. Bu amaçla, bir, iki, üç ve dört tienil fonksiyonuna sahip monomerler, N-(4-(3-tienil metilen)-oksikarbonilfenil)maleimid (MBThi), 2-[(3-tienilkarbonil) oksi] etil 3-tiofen karboksilat (TOET), 2, 3-bis [(3-tienilkarbonil) oksi] propil 3-tiofen karboksilat (TOPT), 3-[(3-tienilkarbonil) oksi]-2, 2-bis {[(3-tienilkarbonil) oksi]} propil 3-tiofen karboksilat (TOTPT), sentezlendi. Ayrıca, zincir uçlarında tiyofen grubu bulunan poli(etilen oksit) (PEO), politetrahidrofuran (PTHF) ve poli(є-kaprolakton) (PCL) makromonomerlerin hazırlanışı rapor edilmiştir. İlave olarak, 1,1-difenil etilen (DPE) kullanılarak metil metakrilat (MMA) ve 3-metiltienil metakrilat (MTM) monomerlerinin blok kopolimer hazırlanışı incelenmiştir. Bununla beraber, yan zincirde tiyofen grubu içeren alternatif ve rastgele kopolimerler hazırlandı. Sitiren (St) ve MBThi monomerlerinden oluşan alternatif kopolimerler (PSt-alt-MBThi) fotopolimerizasyon yöntemi ile sentezlendi. MTM monomeri ile p-vinil benzil sonlu poli(etilen oksit) (PEOVB) makromonomerlerinden oluşan rastgele kopolimerler (PMTM-r-PEOVB) ise AIBN başlatıcı varlığında serbest radikal polimerizasyonu yöntemi ile hazırlandı. Çalışmanın son kısmında, tek tienil fonksiyonlu MBThi monomeri elektropolimerizasyonda kullanılarak iletken blok kopolimerler hazırlandı.
Faruk YILMAZ The present work describes the synthesis and characterization of reactive intermediates based on monomeric and polymeric structures with thiophene moieties. For this purpose, mono, di, tri, and tetra thienyl functional monomers namely, N-(4-(3-thienyl methylene)-oxycarbonylphenyl)maleimide (MBThi), 2-[(3-thienylcarbonyl) oxy] ethyl 3-thiophene carboxylate (TOET), 2, 3-bis [(3-thienylcarbonyl) oxy] propyl 3-thiophene carboxylate (TOPT), 3-[(3-thienylcarbonyl) oxy]-2, 2-bis {[(3-thienylcarbonyl) oxy]} propyl 3-thiophene carboxylate (TOTPT) were prepared. It also describes synthetic pathways to prepare novel well-defined thiophene end(s) functional macromonomers of poly(ethylene oxide) (PEO), polytetrahydrofurane (PTHF), and poly(-caprolactone) (PCL). Additionally, the preparation of block copolymers of methyl methacrylate (MMA) and 3-methylthienyl methacrylate (MTM) by using 1, 1-diphenylethene (DPE) was reported. Moreover, side chain thiophene functional alternating and random copolymers were prepared. Alternating copolymers of styrene (St) and MBThi were synthesized by photopolymerization. Free radical polymerization was employed for the synthesis of random copolymers of MTM and p-vinyl benzyl terminated poly(ethylene oxide) macromonomer (PEOVB). In the final part of the work, mono thienyl functional MBThi monomer was subsequently used in electropolymerization to yield conducting block and graft copolymers.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Halka Açılması Polimerizasyonu (ROP), Fotobaşlatılmış Polimerizasyon, Oksidatif Polimerizasyon, Elektrokimyasal Polimerizasyon, Elektroaktif Makromonomer and Monomer, Blok ve Rastgele Kopolimer, Poli(-Kaprolakton), Poly(etilen Oksit), Polytetrahidrofuran., Ring Opening Polymerization (ROP), Photoinitiated Polymerization, Oxidative Polymerization, Electrochemical Polymerization, Electroactive Macromonomer and Monomer, Block and Alternatif Copolymer, Poly(-Caprolactone), Poly(ethlene Oxide), Polytetrahydrofurane.
Alıntı