Türk Halk Oyunlarında Dokumacılık Ve Yeşilyurt Dokumacılığı

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Genç, İmer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışma; İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Musiki Sanat Dalı Türk Halk Oyunları Alanı’nda “ Türk Halk Oyunlarında Dokumacılık ve Yeşilyurt Dokumacılığı” konulu Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma alanımızı; Halk Oyunlarında Dokumacılığa genel bir bakış ile MuğlarYeşilyurt Dokumacılığı oluşturmuştur. Muğla yöresinde dokumacılığın geçmişi antik çağlara kadar gider. îl’de yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan ve klasik tezgahlarda ytq>ılan el dokumacılığının son yıllarda pazarlama sorunları nedeniyle ekonomik değer kazanamadığından unutulmaya başladığı, ancak özellikle bundan yaklaşık 2500 yıl önce kurulmuş ilk adı Pisi olan Yeşilyurt beldesinde ve çevresinde çeyizlik olarak yaşlılar tarafından az miktarda dokunulduğu görülmektedir. Sonyıllarda Devlet tarafından tütün tarımına getirilen kota nedeniyle bölgenin kırsal kesiminde gelir azalması ortaya çılanca, tütüne alternatif geçim kaynaklarının oluşması Muğla Valiliğince düşünülmüş ve geleneksel dokumacılığın geliştirilerek genç kuşağa öğretilmesi ve yöreye ekonomik değer kazandırılması en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. Çalışmalarımızda; bizzat mahalinde ve gözlemleyerek, yöre halkı ile görüşmeler yapılmış, bunun yanısıra resmi kuruluşların yetkililerinin de bilgi ve görüşlerine baş vurulmuştur. Elde ettiğimiz sonuçlar, hem Muğla ili hem de folklorumuz açısından sevindirici olmuştur.
With a subject of ‘'Weaving Art in Turkish Folk Dances and Yeşilyurt Veaving Art”, the present study has been prepared as a Master thesis of İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, Majör of Fine Arts, Art of Music, Field of Turkish Folk Dances. Folk materials are products constituted by people. The scope of folklore including ali subjects related to puclic relation is so wide. Generally speaking an event or cultural product cannot be regarded as a folk product unless it is possessed by puclic, anonymous and be spread frora generations to the subsequent generations. Folklore has a structure continuously bearing new products, and each generalion adds new values to the folk values. From the past on, Turkish folklore has been and will be aresult feelings and thoughts ofmany people. The changing economic conditions, conscious or unconscious destruction or neglect have damaged our many folk values, caused the to be forgotten, eliminated or deviated fi'om the original. Our folk dances bringing people in any age closer, rendering unity and solidarity, keeping national conscious at the highest level has many expression ways. Therefore, being awereof our folk values vvhich has been forgotten in the historical period and presentiııg them to the sciences as knowledge vviil be a gain for our folk dances. Turkish Society is a leading one in many arts including garaıent and adornment arts. Garments shape up according to the needs and environmental conditions of people. Our garments vvhich are eoloured and adomed by feelings and thoughts of
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1997
Anahtar kelimeler
El Sanatları, Halk Bilimi (Folklor), Dokumacılık, El sanatları, Giysiler, Halk oyunları, Muğla-Yeşilyurt, Oyunlar, Weaving, Handicrafts, Clothes, Folk dances, Muğla-Yeşilyurt, Games
Alıntı