Ditiyenotiyofen Temelli Optoelektroaktif Materyallerin Hazırlanması Ve Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Şahin, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iletken ve Organik Işık Yayan Device “OLED” materyaller arasında yer alabileceği düşünülerek, bir ditiyenotiyofen “DTT” türevi 3,5-dimetoksifenil ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen ve onun oksitli formu 3,5-dimetoksifenil ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen 3,5-dimetoksifenil ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen-4,4-dioksit sentezlenmiş ve özellikleri incelenmiştir. Bu çerçevede, bu iki tür üzerine, döngülü voltmetre ile oksidasyon redüksiyon potansiyellerinin belirlenmesini de kapsayan fiziksel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 3,4-etilendioksitiyofen “EDOT” bileşiğine bir analog olan p-metoksifenil etendithiotiyofen “MeOPh-EDTT” sentezlenmiş ve en iyi verimle DTT ve MeOPh-EDTT elde edebilmek için, P4S10 ile 1,8-diketon halka kapanma reaksiyonu üzerine detaylı bir deneysel çalışma da yürütülmüştür. Sonuç olarak, MeOPh-EDTT’nin yapısı X-ray single kristal metot ile aydınlatılmış. DTT ve oksitli yapı ile hazırlanan elektrokromik materyallerin tersinir ve düzenli olarak elektrokromik davranışlarını sergilediği gözlenmiştir ve DTT’nin peroksit ile oksitlenmesi sonucu floresans özellik kazandığı gözlenmiştir.
In this study, a dithienothiophene “DTT” derivative 3,5-dimethoxyphenyl dithieno[3,2-b:2’,3’-d]thiophene and its oxidized form 3,5-dimethoxyphenyl dithieno[3,2-b:2’,3’-d]thiophene-4,4-dioxide were synthesized, and their properties were investigated, considering that they have could an application among organic conducting and Organic Light Emitting Device “OLED” materials. In this frame, on these two species, a physical study which is an oxidation-reduction potential measurement was carried out by cyclic voltammetry. Besides, p-methoxyphenyl ethenedithiothiophene “MeOPh-EDTT” which is an analogue of 3,4-ethylenedioxythiophene “EDOT” was synthesized, and a detailed experimental study on 1,8-diketone ring closure reaction with P4S10 was performed to obtain the best yields of DTT and MeOPh-EDTT. As a result, the structure of MeOPh-EDTT was explained by single crystal method. It was observed that the electrochromic materials prepared with DTT and its oxidized form have reversibl and systematic electrochromic behaviors.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Ditiyenotiyofen, konjuge polimerler, elektrokromik materyaller, P4S10, EDOT, döngülü voltmetre., Dithienothiophene, conjugated polymers, electrochromic materials, P4S10, EDOT, cyclic voltammetry.
Alıntı