Şehir Çevrimlerinin Oluşturulmasında Takip Aracı Yönteminin İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-04
Yazarlar
Yaşar, Utku Yücel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, Tübitak Taral projesi kapsamında İ.T.Ü. Makine Mühendisliği Otomotiv Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen “Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı” başlıklı çalışmanın bir parçası olup, İstanbul Şehir Çevrimi oluşturulması safhasında, doğal gaz ve dizel yakıtlı otobüslerin emisyonlarının hesaplanması amacıyla kullanılan Takip Aracı Yöntemi’nin irdelenmesini içermektedir. Şehir çevrimleri söz konusu olduğunda, sıkça başvurulan bir yöntem olan Takip Aracı Yöntemi, şehir trafiğinde bir takip aracıyla takip edilen ana aracın sürüş dinamiği verilerinin, takip aracı verileriyle aynı olduğu kabulüne dayanır. Bu yöntemin kullanılmasından doğan hataları analiz etmek için İstanbul Tarihi Yarımada parkurunda, şehir trafiğinde biri diğerini takip eden iki araçla hafta içi dört gün boyunca veri toplanmış ve bu veriler şehir çevrimi algoritmasını içeren programda koşularak bu çevrimin parametreleri doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Durma yüzdeleri, ivmelenme sıklıkları, ortalama hızları açısından yapılan karşılaştırmalar sonucunda yöntemin sapması hesaplanmaya çalışılmıştır. GPS kullanımından kaynaklanan bazı teknik aksaklıklar tespit edilmiş ve veri toplama süreci İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi içinde tekrarlanmıştır. Hız-Zaman eğrileri çizilerek Takip Aracı Yöntemi hakkında bazı öneriler geliştirilmiştir.
This study, being a part of the project named “Decrement of Emissions in Transport Sector” which is directed by Istanbul Technical University Mechanical Engineering Faculty Automotive Engineering Laboratories according to Tubitak Taral project, is including the evaluation of Chase Car method used for calculating emissions of natural gas and diesel buses at the phase of Istanbul City Cycle construction. The Chase Car method, generaly in use for city cycles, is accepting that the driving patterns’ datas of the main car are equal to chase car’s ones for two cars, one following the other on traffic flow in a city. To analyse the method’s deviation ratio, many tests have been done in Old City of Istanbul, during four days in the week, with two cars having a GPS equipment on each, and those datas have been runned on the program using city cycle algorithm, and have been compared regarding to its parameters. It has been tried to calculate the method’s deviation ratio by comparing percentage idle, acceleration/deceleration proportion, average speed parameters. Some technical problems caused by GPS using have been determined and data collection phase has been repeated into the I.T.U. Ayazaga Campus. According to speed-time profiles some suggestions on Chase Car method have been done.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
takip aracı, şehir çevrimi, veri toplama, ivmelenme sıklığı, chase car, city cycle, data collection, acceleration proportion
Alıntı