Çağdaş Kentsel Tasarım Paradigmaları, Yeni Kavramlar Ve Kentteki Yansımaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ulushan, Nur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kentsel tasarım teorisi ve kentsel tasarım uygulamaları arasındaki farklılıklar sorgulanmıştır. Kentsel tasarımın geçmişten günümüze gelişimi incelenmiş, çağdaş kentsel tasarım kuramları açıklanmış, kuramların sınıflandırılmasındaki farklı yaklaşımlara değinilmiştir. Kentlerdeki sosyal, kültürel, ekonomik, politik dönüşümlerin ve tasarıma yeni katılan kavramların kentte ve kentsel tasarımdaki yansımaları incelenmiş, dünyada gerçekleştirilen güncel kentsel yenileme örnekleri değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kuram ve uygulama arasındaki farklılaşma vurgulanmış, sebepleri açıklanmış, yerel yönetimlerin eksiklerine ve yasal boşluklara değinilmiştir. Edinilen bilgiler doğrultusunda ülkemizde kentsel tasarım teorisinin pratiğe dönüştürülebilmesi ve sürdürülebilir kentsel çevreler yaratılabilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. Kentsel tasarımın sürecine ilişkin kuramsal ve kurumsal yapılanmanın nasıl olabileceği görüşüne yer verilmiştir.
In this study, the differences between urban design theory and practice are questioned. The development of urban design from past to now is researched, contemporary urban design theories are explained, different approaches in the classification of these theories are mentioned. The reflections of the social, cultural, economic and political transformations and the new concepts of design in the city and urban design are surveyed, the contemporary urban revitalization examples in the world are researched. In this context, the differentiation between theory and practice are emphasized, reasons are explained, the deficiency of the local governments and the political gaps are mentioned. Within the knowledge gained, the requirements in order to change the urban design theory into practice and to create sustainable urban environments are argued. The possible solution of the theoretical and institutional structuring relating to the urban design process is explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
kentsel tasarım, kentsel yenileme, yerel yönetim, urban design, urban revitalization, local government
Alıntı