Kooperatif konutunda yaşama mekanının kullanım sonrası değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Tiryaki, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
"Kooperatif Konutunda Yaşama Mekanının Kullanım Sonrası Değerlendirilmesi" adını taşıyan bu tez çalışmasının amacı; çeşitli boyutlarıyla ülkemizin önemli bir sorunu olan konut sorunun çözümlenmesine yönelik bir katkı sağlamaktır. Ülkemiz gündeminde öncelikle yer alan konut sorunu, genel olarak niceliksel eksikliği bakımından ele alınmaktadır. Aynı zamanda problemin bir de niteliksel boyutu bulunmaktadır. Ülkemiz insanları konutu başlarını sokacak bir çatı anlayışından uzaklaşarak, içinde yaşadıkları konutlarda eylemlerini rahat bir şekilde gerçekleştirecekleri konforu da aramaktadırlar. Konut üretim örüntüleri arasında yer alan kooperatif yolu ile konut üretiminde konut kullanıcıları, bitmiş konut alma durumunda olduğu gibi kullanıcıların maddi olanakları ölçüsünde, kendi ihtiyaç ve isteklerine uygun olan konutu seçme ve satm alma imkanına sahip değillerdir. Kooperatif yolu ile elde edilen konutlarda, konut kullanıcıları, konutlarını kendi istek ve ihtiyaçlarına uygun bir hale getirmek için çeşitli ekleme ve değişiklikler yapmak eğilimindedirler. Bu türden değişiklik sebepleri konutun tasarım ve üretim safhalarından kaynaklanmakta, bu da aile ölçeğinden ülke ölçeğine varan ekonomik bir yük oluşturmaktadır. Kullanılmakta olan yapıların değerlendirilmesi ile; kullanıcı-tasanmcı iletişiminin kurulması, yeni konut tasarımlarına girdi oluşturacak bilginin sağlanması ve önceden yapılan hataların tekrarlanmasının önüne geçilmesi bakımından faydalar sağlamaktadır. Bu tez çalışmasında, yukarıda bahsedilen olumsuzlukları önlemek amacıyla kooperatif yolu ile elde edilen konutlarda yaşama mekanm işlevsel performansına vıı yönelik kullanım sonrası bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. Tez beş bölümden meydana gelmektedir; 1. Bölüm' de, tez problematiğinin genel çerçevesinin belirlenmesi, gelişimi ve önemini içermektedir. 2.Bölüm'de, tez konu alanını oluşturan konut ve yaşama mekanı detaylı bir şekilde alt açılımları ile ele alınmıştır. Bu bölümde incelenen konut yapı türü;. Barındırdığı işlevler,. Konutu oluşturan bölümler olarak incelenmiştir. Konutu oluşturan bölümlerden biri olan yaşama mekanı geniş bir şekilde ele alınmıştır. Yaşama mekanı; *. Mekan donatım elemanları,. Mekan özellikleri şeklinde ele alınmıştır. Mekan özellikleri;. Eylemler,. Eylem alanları,. Mekan özelleşme düzeyleri,. Mekan düzenleme ilkeleri olarak incelenmiştir. Tez çalışmasının bu bölümünde yaşama mekanı yukarıda belirtilen başlıklar altında detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye'de kooperatif yolu ile konut üretiminin tarihsel gelişimi; 1923-1945 dönemi, 1945-1960 dönemi, 1960-1978 dönemi, 1978-1981 dönemi, 2487 sayılı Toplu Konut Yasası dönemi (1981 sonrası) vııı . 2985 sayılı Yeni Toplu Konut Yasası dönemi (1984 sonrası) olarak tarihsel bir perspektifte incelenmiştir. Konut üretim örüntülerinde kullanıcı-mimar ilişkilerine değinilmiştir. Tez konu alanının önemli bir konusu olan mimarlıkta değerlendirme kavramı;. Tasarım sürecinde,. Kullanım sonrası değerlendirme olarak geniş bir şekilde bu bölümde ele alınmıştır. Bölüm genelinden çıkarılan sonuçlar bölümün sonuçlan olarak bölüm sonunda sunulmuştur. 3.Bölüm'de, konu alanı belirlenen tezin sınırlandırılması düşüncesi önem kazanmakta, bu sınırlama doğrultusunda tez probleminin somutlaştırılması amacıyla konu alanı; ölçek, içerik ve süreç boyutlarıyla ele alınmıştır. Tez probleminin ölçek boyutu;. Problemin kapsamı,. Problemin uzamı olarak İçerik boyutu;. Problemin koşullan,. Problemin amaç-işlev boyutu olarak Süreç boyutu;. Değerlendirme süreci,. Süreçte rol alanlar olarak tez problematiği kooperatif konutunun yaşama mekanının işlevsel performansının değerlendirilmesi olarak sınırlandınlmıştır. 4.Bölüm, alan çalışmasından oluşmaktadır. Alan çalışması;. Kapsamının belirlenmesi,. Alan araştırması yönteminin belirlenmesi,. Uygulama ana başlıklannda oluşmaktadır. ix Uygulanan anket çalışmasının sonucu elde edilen bilgiler yorumlanmış ve bu bölümden çıkarılan sonuçlara yer verilmiştir. Son bölüm olan beşinci bölümde, tez çalışmasının genelinden çıkarılan sonuçlara ve irdelemelere yer verilmektedir.
The aim of this thesis called "Post Occupational Evaluation of living rooms in the cooperative dwellings" contribute a solution at the residence problem of our country in the various dimensions. The dwelling problem that takes first place in the agenda of Turkey generally is taken account as a lack of quantity. But the problem has a dimension as well. This problem should search a place not only to shelter but also to live confortably. In the dwelling production by cooperatives as the part of dwelling production, the dwelling users do not have any oppurtunities to choose and buy the dwelling which will meet their needs and whishes with their own finance. The users of dwelling in the cooperative houses have tendency to do additions or changes to transform their houses in to the usable conditions for their wishes and needs. The reasons of these changes occur because of the design and production stage in the product of the residence which forms a big economic load to the family and to the country budget. The evaluation of the houses supplies a communication between the user and the designer, and in the new conditions, new information for designers and prevents to repeat the mistakes again. In this thesis an evaluation on the functional performance post use of living places in the cooperative dwelling has been done in order to prevent the difficulties above. This thesis is divided into 5 sections; First section inculudes the determination of the general problem, development means and objectives of the thesis. In the second section, houses and places are taken account in the detail way with in the sub systems. In this section, residence house types have been examined as;. Functions accommodated by house,. Elements of dwelling. Living place, one of important parts of dwelling has been examined in a widely defined analysis. Living place has been taken account as;. Elements of place,. Place characteristics. Place characteristics has been examined as;. Activities,. Activity areas,. The level of acquiring own character of place,. Principals of place arrangement. In this section of the thesis living space has been examined under the headline showed above in a detailed way. Furthermore, again in this part, the development of house production in Turkey has been examined in an historical perspective;. The period of 1923-1945,. The period of 1945-1960,. The period of 1 960- 1 978,. The period of 1 978- 1 98 1,. The period of the Law of Housing Development bearing the number 2487(after 1981),. The period of the Law of Housing Development bearing the number 2985 The relationship between users and achitects had been mentioned in the dwelling production. The factors which effect users and architects had been xi taken account during the design of the dwelling. Evaluation concept in the architecture which is one of the important subject area of the thesis;. Period of design,. Post occupational evaluation. have been taken account in a broad way again in this section as well. The results drawn from the general evaluation are presented as the result of the section in the end of this part. In the third section, the idea of defining the thesis subject area is important, the problem area with the scale dimension, content dimension and process dimension has been taken account in the way of defining in order to concretize on a focus point. The scale dimension of the problem area;. Covarage of the problem,. Scope of the problem, The content dimension of the problem area;. The conditions of the problem,. Means and objectives of the problem, The process dimension of the problem area;. Evaluation period,. Participants. The problem area of the thesis has been defined as the evaluation of the fuctional performance of the living space of the cooperative dwelling. The fourth section consist of as a case study which was formed by these headlines;. Determination of the covarege,. Determination of the method of the case study,. Application. The information gathered by the questionnare has been explained and the results drawn has been given in this section as well. xii In the last and fifth section, the results and conclusions have been underlined as the general contributions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Değerlendirme, Konut kooperatifleri, Konut üretimi, Mekan, Evaluation, Housing cooperatives, Housing production, Space
Alıntı