Bt-iş Uyumlandırması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-25
Yazarlar
İncir, Yasemin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Akademi de ve endüstriyel bir çok alanda iş ve BT yönetimi içerisindeki en popüler yönetim kavramlarından biri BT-İş uyumlandırmasıdır. Diğer bir ifadeyle, BT ve iş stratejileri arasındaki uyum, BT stratejilerinin iş stratejilerine destek olması olarak belirtilebilir. İş dünyasında BT’ nin rolünün gün geçtikçe artması, BT ve işin birlikte hareket etmesini kaçınılmaz hale getirir. Organizasyonlar rekabet avantajı sağlamak, kar edebilmek adına BT sistemlerine daha bağımlı olmaya başlamışlardır. Bu master tezide, BT-İş uyumlandırılması ve bu uyumlandırmayı organizasyonların nasıl yönetebileceğiyle ilgili bir araştırma tezidir. Öncelikli olarak konuyla ilgili ayrıntılı literatür araştırması yapılarak Bilgi Teknolojileri (BT), Bilgi Sistemleri ve İş stratejileri, Stratejik Uyumlandırma Modeli incelendikten sonra olması gereken BT-İş Uyumlandırma Modeli çalışılmıştır. Tezin ikinci aşamasında, iş dünyasından bir çok alanda çalışanlara uygulanan anket yardımıyla uyumlandırma durum değerlendirmesi yapılmıştır. BT-İş Yönetişimi ve Mimari İletişim Değer Ölçümlemesi faktörleri ile yeni çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra, BT-İş uyumluluğu arasındaki uçurumun azaltılması ve yönetilmesi için neler yapılması gerektiği ve uyumlandırmanın başarısı için ne gibi faktörlerin etkili olduğu araştırılmıştır. Çalışmanın analiz kısmında, anketin analiz edilebilmesi için SPSS programı kullanılarak, betimleyici analizler, çapraz tablolama, T-test, faktör analizleri, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Anket çalışmalarıyla çalışanlardan elde edilen sonuçlar, literatür ve oluşturulan çerçeveyi desteklediği gözlemlenmiştir.
IT-Busines alignment is one of the most popular modern management con-cepts in business and IT management particularly in academia and industry. It refers to the degree of congruence between business and IT strategies. The dramatic increase in the role of IT in business and industry lately recognized, as IT became an inseparable part of business and industrial organizations. Organizations are to provide competitive advantage, profit to be more dependent on their IT systems. This master thesis provides insights into IT-Business alignment concept and manages this alignment. Firstly, the subject of a detailed literature is done by the Information Technology (IT), Information Systems and Business Strategy, Strategic Alignment Model. And then, the most suitable IT-Business Alignment Model is tried to be established. Thesis in the second stage, many employees from the business world in many fields applied the survey about IT-Business Alignment assessment were made. Architecture Communication Value Assessment and IT-Business Governance factors was created with the new framework. Then, it is researched to reduce the gap between IT and business alignment what should be done and what factors affect the success of adaptation have been found.The analysis section of the survey was analyzing by the using SPSS software. The descriptive analysis, cross tabulation, T-test, factor analysis, reliability, correlation and regression analysis were made. The results of a survey of employees, and created a framework to support the literature that has been observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
BT-İş Uyumlandırılması, Uyumlandırmanın İyileştirilmesi, IT- Business Alignment, Improvement of Alignment
Alıntı