Polistiren - Çinko Ftalosiyanin Kompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-06-22
Yazarlar
Sütcüler, Yunus Alp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Yaptığımız çalışmada azidlenmiş polistiren ve uç alkil bileşiği içeren asimetrik çinko ftalosiyanin klik reaksiyonu ile birbirine tutturulmuş ve triazol halkasının oluştuğu gözlenmiştir. Polistiren ATRP metodu ile sentezlenmiş ve devamında sodyum nitrat ile reaksiyona sokularak azidleme işlemi yapılmıştır. Asimetrik ftalosiyanin ise merkez atomu çinko olarak sentezlenmiş ve kolon kromatografisi ile saflaştırılmıştır. Azidlenmiş polimer ile asimetrik çinko ftalosiyanin azid-alkin siklokatılma reaksiyonu ile birbirine bağlanmış ve polistiren-ftalosiyanin kompoziti elde edilmiştir. Hazırlanan polistiren-asimetrik çinko ftalosiyanin kompoziti 1H-NMR, FTIR ve UV-Vis spektroskopi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. FTIR spektrumu incelendiğinde sentezlenen ligandın, asimetrik çinko ftalosiyaninin, polistirenin ve azidlenme işleminin başarıyla yapıldığı görülmüştür. Ayrıca UV-Vis spektrumu incelendiğinde asimetrik çinko ftalosiyanin yapısının başarıyla saf olarak elde edildiği anlaşılmıştır. Tüm bunlara ek olarak 1H-NMR spektrumları incelendiğinde polistirene ait azidleme reaksiyonunun başarıyla tamamlandığı ve son olarak klik reaksiyonu ile elde edilen polistiren-asimetrik çinko ftalosiyanin kompozitinin hedeflendiği gibi sentezlendiği görülmüştür.
This study was undertaken to prepare polystyrene (PS) and asymmetric zinc phthalocyanine, azidation of polystyrene, performing click reaction between azidated polystyrene and asymmetric zinc phthalocyanine. Polystyrene was synthesized by using ATRP method and azidation was done in a step by using sodium nitrate. Azidated polystyrene and asymmetric zinc phthalocyanine were bonded with each other via Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition. Prepared polystyrene- asymmetric zinc phthalocyanine composite was characterized by 1H-NMR, FTIR, and UV-Vis spectroscopy. The results were taken from FTIR spectroscopy showing that preparing of phthalocyanine and polystyrene, azidation of polystyrene and Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition were performed successfully. Also, UV-Vis spectrum demonstrated the purity of produced phthalocyanine and polystyrene. 1H-NMR spectrum shows that the forming of triazole structure and azido-terminated polystyrene- unsymmetrical zinc phthalocyanine composite.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
çinko ftalosiyanin polistiren klik, zinc phthalocyanine polystyrene click
Alıntı