Bina Cephelerinde Enerji Etkin Güneş Kontrol Stratejilerinin Bir Örnek Uygulama İle Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-10
Yazarlar
Yüksel, Gülçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, binalarda soğutma enerjisini azaltmak için alınabilecek önlemlerden biri olan bina cephesinde güneş kontrolü konusu ele alınmış ve günümüzde geniş bir çeşitliliğe sahip olan gölgeleme araç türleri incelenmiştir. Bunun yanısıra güneş kontrol elemanı seçim kriterleri ele alınmış, bu gereçlerin avantajları ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Çalışmanın uygulama kısmında ise, bir örnek çalışma binası ele alınmıştır. Binanın bir cephesinde gölgeleme araçlarının enerji performans değerlendirmesi için bilgisayar tabanlı enerji simulasyon programlarından biri olan Energy Plus tabanlı, ‘DesignBuilder’ programı kullanılmıştır. Bina önce gölgeleme olmaksızın sonra mevcut haliyle simule edilmiş, ardından cephede değişik gölgeleme alternatifleri incelenmiştir. Bunun için farklı gereç türleri ve fiziksel özellikleri, konumlarının yanısıra kontrol tipleri gibi parametreler değiştirilerek her durumda sağlanabilecek maksimum enerji tasarrufu potansiyeli irdelenmiştir. Bulunan sonuçlar binanın gölgeleme olmaksızın haliyle ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Aynı bina, mevcut gölgeleme araçlarının yararlılık oranını iki farklı iklimde karşılaştırabilmek için Türkiye’nin Antalya şehri koşullarında da incelenmiş ve bulunan sonuçlar birbiriyle kıyaslanmıştır. Çalışmada bu bina için en iyi olacak çözüme ulaşmaya çalışılırken aynı zamanda belli koşullara göre gölgeleme araçlarının tasarım kriterleri de analiz edilmeye çalışılmıştır.
In this work, subject of solar control in building facades is dealed as one of the techniques for reducing cooling energy demand in buildings and shading device types are examined which have a wide range at present time. Shading device selection criteria are analysed and advantages and disadvantages of shading device types are indicated. In the application part of this work, a case study building is examined. For energy performance assesment of shading devices one facade of the building, one of the computer based energy simulation tools Energy Plus based ‘Design Builder’ program is used. First, building is simulated assuming without any façade shading strategy (base case) then with present shading devices, afterwards different shading variations in the façade are examined. Parameters such as device types and physical properties, position as well as control type are modified and maximum energy saving potential that can be obtained is investigated in each case. The results are compared with base case and with each other. To observe the efficiency of present shading devices in two different climates, the building is also simulated in Turkey, Antalya conditions and the results are also compared. To obtain the optimum solution in this case, design criteria of shading devices at certain conditions are tried to be analysed in this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Enerji etkin bina cephe tasarımı, gölgeleme araçları, güneş kontrolü, soğutma enerjisi azaltma, bina enerji simülasyonu., Energy efficient building façade design, shading devices, solar control, decreasing cooling load, building energy simulation.
Alıntı