İnşaat Sektörü Çalışanlarının Çatışma Giderim Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-12
Yazarlar
Balcı, Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma işletmelerdeki tek evrensel öğe insanı temel almakta ve işletme başarısını önemli ölçüde etkileyen bir kavram olan çatışmayı bütün yönleri ile ortaya koymaktadır. Çalışma, çatışma kavramı ve önemi, temel özellikleri, olası sonuçları, süreci, türleri, çatışmaya ilişkin temel yaklaşımlar, çatışmaya neden olan kaynaklar, performans ve kültür ile olan ilişkisi, çatışmalı durumlara ilişkin literatürdeki davranış modelleri, çatışma giderim yaklaşımları ve yönetim açısından değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır. Ayrıca inşaat sektöründe çatışmanın yeri ve önemi ifade edilmekte ve bu konuda literatürdeki çalışmalara yer verilmektedir. Tezin alan araştırması kapsamında, Türk inşaat sektöründe uluslararası havaalanı projesinde genel yüklenici olarak faaliyet gösteren, çok uluslu bir ortak girişim firması çalışanlarının, iş yerindeki çatışma giderim yaklaşımları tespit edilmekte; bu yaklaşımların kültürün alt başlıklarından bağımlı-bağımsız benlik kurgusuna ve katılımcıların meslek, cinsiyet, unvan gibi çeşitli demografik yapılarına göre tercih edilme durumları irdelenmektedir. Örneklemin çatışma giderim yaklaşımlarının tespit edilmesi için Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri (ROCI-II) ve bireyci/toplulukçu kültürel yapının bireysel düzeydeki yansımaları olan bağımlı ve bağımsız benlik kurgusunun ölçülmesi için de Singelis tarafından geliştirilen Self Construal Scale ölçeği kullanılmıştır.
This study, takes the only universal unit in the entity that is human, as a fundament and reveals the conflicts with all its aspects, which is a concept that has a significant impact on the success of the entity. The study covers the conflict concept and its significance, basic particulars, possible consequences, processes, types, basic approaches to the conflict, sources causing the conflict, its relation to performance and the culture, the behavior models in the literature related to the conflict circumstances, approaches to conflict resolving and its evaluation from the point of the management. Additionally, the place and the importance of conflict in the construction sector is expressed and some place is given to the studies in the literature about this subject. Within the scope of the field research of the thesis, the conflict resolving approaches are determined, at the work place of the employees of a multinational joint venture company which activates as the general contractor in the international airport project in Turkish Construction Sector; from these approaches at the subtitles of the cultures; it is examined the preferred approaches by the dependent-independent self-construal type and various demographical structures of the attendees such as occupation, sex, titles of the attendees. In order to determine the conflict resolving approaches of the sampling; Rahim Organizational Conflict Inventory (ROCI-II) is used and for the measurement of the dependent and the independent self-construal type which are the reflections of individualism–collectivism structure at the individual level; SCS (Self-Construal Scale) developed by Singelis, is used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Çatışma, Çatışma yönetimi, Çatışma giderim yaklaşımları, İnşaat sektörü, Conflict, Conflict management, Conflict resolving approaches, Construction industry
Alıntı