Geometrik Lineer Durumunda Aynı Fazlı Periyodik Eğilmiş İki Komşu Karbon Nanotüp İçeren Sonsuz Elastik Ortamda Gerilme Yayılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Köşker, Reşat
Gülten, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, parçalı-homojen cisim modeli çerçevesinde, anizotrop cisimler için elastisite teorisinin üç-boyutlu geometrik lineer kesin denklemleri kullanılarak, sonsuz uzunluklu periyodik eğrilikli komşu iki Karbon Nanotüp (KNT) içeren sonsuz cisimde gerilme değerlerinin belirlenmesi ele alınmıştır. KNT’lerin orta çizgilerinin aynı düzlemde olduğu ve bunların birbirlerine göre yerleşimlerinin aynı fazlı eğriliğe sahip olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca lif malzemeleri aynı alınmıştır. Gerilme yayılımı, cisme sonsuzda KNT’ler yönünde düzgün dağılmış normal kuvvetler etki gösterdiğinde incelenmiştir. KNT’lerdeki eğrilikten dolayı artan kendi kendini dengeleyen normal ve kayma gerilmeler analiz edilmiş ve KNT’ler arasındaki etkileşimin yayılıma etkisi çalışılmıştır. Bu etkileşimin sayısal sonuçları elde edilmiştir.
In this study, within the framework of the piecewise homogeneous body model, with the use of the exact three-dimensional geometrically linear equations of elasticity theory for anisotropic bodies, the determination of the stress-strain state in the infinite body containing periodically located two neighboring periodically curved Carbon Nanotubes (CNT) with infinite length, is studied. It is assumed that the midlines of the CNTs are located in the same plane and with respect to the location of the CNTs according to each other the co-phase curving case is considered. Moreover, the materials of the CNTs are the same. The stress distribution is studied when the body is loaded at infinity by uniformly distributed normal forces in the direction of the CNTs’ location. The normal and shear self-equilibrated stresses arising as a result of the CNT curving are analyzed and the influences of the interaction between the CNTs on the distribution are studied. Numerical results to this interaction are obtained.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı