Çevre Algılama Ve Kentsel Kimlik: Haliç Üzerine Bir Yöntem Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Önem, A. Buket
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bir Dünya metropolü olan İstanbul, doğal güzellikleri, tarihi ve arkeolojik mirası ve son derece parlak olan sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehirdir. Bu özellikler şehre zengin bir kimlik oluşturmakla beraber aynı zamanda güçlü bir kentsel imaj da kazandırmaktadır. Şehrin fiziksel öğelerinin oluşturduğu silüeti ve tarihi mimarisi son derce etkileyicidir. stanbul Boğazında bir körfez olan Haliç, kentin fiziksel yapısının önemli bir öğesidir ve İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerinin şekillenmesinde özel bir rol oynar. İstanbul metropolünün akıllarda kalıcı görüntüsünün dahilinde Haliç, kimliğini oluşturan güçlü öğeler ile bir alt bölge özelliğini taşır. Bu öğeler doğal, kültürel ve sosyal çevre ile ilgili veriler ile isimlendirilebilir. Haliç alt bölgesine değer biçmek, turistik potansiyelin, sunulan kentsel hizmetlerin kalitesinin ve alt bölgeye ait kimliğe yapılan yatırımların titizlikle gözden geçirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Son 30 yılda yerel yönetimler,bölgenin geliştirilmesi için sık sık uyguladıkları yaklaşımlarda bölgenin kimliği hakkında bir araştırma yapmamışlardır. Bu çalışmanın temel amaçlarından birisi, bölgenin gelecekte gerçekleştirilecek geliştirilme sürecine ve bölge planlama çalışmalarına bir temel oluşturmak için, kimliği oluşturan öğelere kapsamlı bir yatırım yapılmasını sağlamaktır. Çalışmanın bir başka önemli amacı da İstanbul’un tarihi bir alt bölgesinin tanımının ve sınır belirlemesinin yapılmasıdır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilecekler, Haliç bölgesinin kimliğini oluşturan fiziksel, kültürel, ve sosyal öğeleri açıklamaya, bölgenin ekonomik tabanını genişletmeye yönelik planları yapmak için ne gibi atılımların gerçekleştirilmesi gerektiğini kararlaştırmaya yardımcı olmaktır.
As a world metropolis Istanbul is a unique city with her natural environment, historical and archeological heritage and with her very vivid socio-cultural life. These features provide a rich identity and at the same time allow for a powerful urban image. Her silhouette created by physical elements and historical buildings is very impressive. Golden Horn being a gulf along the Bosphorus is an important element of the urban physical structure and has a special role in the historical and cultural life of Istanbul. Within the comprehensive image of the metropolitan Istanbul, it is a sub-region with strong elements of identity. These elements can be identified by the data related to the natural, cultural and human environment. Golden Horn sub-region should be evaluated after a meticulous assessment of the touristic potential, quality of urban services provided and a comprehensive investigation on the sub-regional identity. During the last two decades local governments have frequently displayed a fragmented approach in the preparation of area developmental plans without any research on identity. One of the main objectives of this study is to provide a comprehensive investigation on the identity elements in order to constitute a base for future improvement and physical planning studies. Another important aim of the study is the definition or delimitation of an historical sub-region of Istanbul. The end products of this study will help to determine the policies and plans to enhance the economic base of the area, to define the physical, cultural and social elements of the identity of the Golden Horn region.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Kentsel Kimlik, Çevre Algılama, Haliç, Urban Identity, Enviromental Perception, Golden Horn
Alıntı