Çanakkale-tuzla Yöresi Volkanik Kayaçlarında Süreksizliklerin Ayrışma-alterasyon Olaylarına Etkisinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bozkurtoğlu, Erkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kayaçlar iç ve dış etmenler ile sürekli bir değişimin altında kaldıkları süreç içinde bünyelerini (maddelerini) etkileyen oluşumlara; fiziksel, kimyasal, mineralojik, petrografik, mekanik ve elastik özelliklerindeki farklı değişimler ile tepki verirler. Bu çalışmada kayaçların bünyesinde ayrışma ve alterasyona bağlı gelişen değişim, her Pi(xi,yi) koordinatında noktasal ve formasyon bütününde genel (alansal) tanımlanmıştır. Araştırma, ayrışma ve alterasyon etkisinde kaldığı bilinen Çanakkale ili Tuzla jeotermal sahasındaki 70 km2 lik alanda görülen kayaçlar üzerinde yapılmıştır. Çalışmada inceleme alanındaki jeolojik ve mühendislik özellikleri belirlemiş, kayaçların bünyelerindeki değişim için fiziksel ve maddesel özelliklerinden yararlanılmıştır. Maddesel (bünyesel) özelliklerin sayısal değerleri, yönlü kayaç örneklerden hazırlanan yönlü ince kesitlerin polarizan mikroskop görüntülerinin ilgili yazılımlar ile bilgisayarda sayısallaştırılması ile elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen sayısal görüntü değerleri, kayacın alınmış olduğu Pi(xi,yi) koordinatındaki maddesi (bünyesi) nin sayısal değeridir ve bu, kayacın oluşumundan günümüze kadar geçirdği tüm olayların sayısal ifadesi olarak değerlendirilmiştir.
The rock occurrences in different places in the world exhibit weathering-alteration processes occurred by external and internal conditions. These factors affect rocks by changing their physical, chemical, mineralogical, petrographical, mechanical and elastic properties. In this study, the numerical definition of these changes on rock body have been tried to be obtained. As the fact of that, the numerical definitions of these changes on the rock body under the control of the internal and external factors which will be more efficient than those of the verbal ones. In this study was applied in Tuzla geothermal area of 70 km2 placed in Çanakkale. And the results were obtained by using physical properties which were taken from rock samples picked up from the investigation area and image analysis data which were taken from thin section of the rock specimens. The image analysis data which exhibits the rock specimens’ conditions represents the all phenomena that rock has them. At the end of this study, the numerical values’ changes on the rock specimens which changes between the zero and one were determined by using their physical parameters at every Pi(xi,yi) coordinate. Moreover, the area identification of the rock changes at every target zone or formation was determined by using the physical properties and the image analysis values. The rock alteration values’ changes between the zero and one shows that the sequence of light and heavy changes of the rock specimens.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Noktasal kayaç değişimi, Genel kayaç değişimi, Fiziksel özellik, Sayısal görüntü değeri., rock alteration value, physical parameter, numerical image value
Alıntı