Bis-spiro-substituye siklotrifosfazen birimler içeren aromatik siklolineer fosfazen poli(eter krtonların) sentezi ve özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Erdoğmuş, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Science and Technology
Özet
Özel kullanım alanlarına sahip kaliteli makromoleküller üzerine yapılan çalışmalar, polimer biliminin artan önemine katkıda bulunmaktadırlar. Günlük hayatta kullanılmakta olan bir çok polimer malzemenin kondenzasyon polimerleşmesi yolu ile üretildiği gerçeğinin bir sonucu olarak bu alanda yapılan araştırmalar gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Ayrıca, polimer malzemenin ısısal bozunmaya karşı dayanıklılığı hakkında birçok çalışma gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu önemli çalışmalardan biri de fosfazen üniteler içeren poli(eter ketonlar) üzerinedir. Fosfazenler, kimyasal yapılarında anorganik gruplar içermeleri nedeni ile katıldıkları polimer lere ısısal dayanıklılık kazandırmaktadırlar. Bu çalışmada, yeni bir monomer olan 2,2-bis (4'-rulorobenzoilfenoksi)-4,4,6,6-bis [spiro (2',2"-dioksM ', l"-bifenili)] siklotrifosfazen comonomer işlevi olan 4,4'- difloro benzofenon ve 4,4'-izopropilidendifenol veya 4,4'-(hekzafloroizopropilden) difenol ile dimetilasetamid içinde 162 °C de, 4 saat boyunca, iki seri, bu grupları içeren aromatik siklolineerfosfazen poli(ether ketonlar) üretebilmek için polimerleştİrildi. Monomerin yapısı !H, 13C, 31P NMR spektroskopileriyle aydınlatıldı ve alınan sonuçlar uyumluluk gösterdi. Bis-spiro-sübstitüte siklotrifosfazen grupların dahil oldukları bu polimerlerin ısısal özellikleri üzerindeki etkisi DSC ve TGA cihazlarından alınan sonuçlar doğrultusunda incelendi.
The studies done on the high-quality macromolecules that have special fields of usage, have contributed to increasing importance of polymer science. As a result of the fact that a lot of polymeric materials used in daily life are produced by condensation polymerization, the researches done in this field have been accelerated day by day. In addition, lots of studies about the stability of the polymeric materials against the thermal degradation have been still implemented. One of the important studies done is on poly(ether ketones) containing phosphazene units.Because the phosphazenes contain inorganic groups in their own chemical structures, they contribute stability to the polymer that they incorporate with. In this study, a novel monomer, 2,2-bis (4'-fluorobenzoylphenoxy)-4,4,6,6-bis [spiro (2', 2"-dioxy-l', l"-biphenylyl)] cyclotriphosphazene was synthesized and polymerized with 4,4'-difluoro benzophenone as comonomer and 4,4'- isopropylidenediphenol or 4,4'-(hexafluoroisopropylidene) diphenol in N,N-dimethyl acetamide at 162°C for 4h to give two series of aromatic cyclolinear phosphazene poly (ether ketone)s containing bis-spiro-substiruted cyclotriphosphazene groups. The structure of the monomer was confirmed by 'H, 13C and 31P NMR. The effect of the incorporation of bis-spiro-substituted cyclotriphosphazene group on the thermal properties of these polymers was investigated by DSC and TGA.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Bis-spiro-sübstitüte siklotrifosfazen, Fosfazen, Polimerleşme, Bis-spiro-substituted cyclotriphosphazene, Phosphazene, Polymerization
Alıntı