Bentonit-su Sistemlerinin Reolojik Ve Elektrokinetik Özellikleri Üzerine Yüzey Aktif Maddelerin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yalçın, Toykun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, yüzey aktif maddelerin ilavesinde bentonit dispersiyonlarının yapısı reolojik ve elektrokinetik parametreler yardımı ile tanımlanmıştır. Reolojik ve elektrokinetik özelliklerin bu parametrelere bağlı olarak degişimlerinin izlenmesiyle kolloidal sistemlerin iç yapıları ve değişimi hakkında da bilgi edinilecektir. Ayrıca kolloidal sistemlerin karakterize edilmesi referans alınan elektrokinetik (zeta) potansiyeli ile reolojik özellikler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması da sistemleri tanımada çok yararlıdır. Bentonit dispersiyonlarının stabilitesine organik katkıların etkisini incelemek için anyonik (amonyum loril sülfat) ve katyonik (distearil dimetil amonyum klorür) yüzey aktif maddeleri kullanılmıştır. Dispersiyonlarda partiküllerin etkileşme tavırlarını belirlemede önemli bir yöntem olan reoloji ölçümlerinin yanında zeta potansiyel, XRD ve IR spektroskopisi ölçümleride yapılmıştır. Çalışmalar neticesinde anyonik yüzey aktif maddelerin sistemi stabilize edici yönde, katyonik yüzey aktif maddelerin ise bentonit dispersiyonlarını floküle edici yönde etki ettiği sonucuna varılmıştır.
In this study, the structures of bentonite dispersions, when surfactants are added, were determined as function of rheological and electrokinetic parameters. The investigations of changes of rheological and electrokinetic properties according to these parameters will be enlighten to determine the interior structure of colloidal systems and their charges. In addition the relation between electrokinetic (zeta) potential and rheological properties will be determined to display bentonite-water system by the characterization of colloidal system will be used as a reference base. To investigate the effect of organic additivies on the bentonite dispersions, an anionic surfactant (ammonium lauryl sulfate) and a cationic surfactant (distearil dimetil ammonium chloride) were used. In addition to the rheological measurements which is a important method to understand the interaction behaviour of particles in dispersions, the zeta potential, XRD and IR spectroscopy measurements were also performed. As a result of this work, it can concluded that anionic surfactants stabilise but cationic surfactants floculate the bentonite dispersions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Reoloji, bentonit, kolloidal dispersiyonlar, zeta potansiyeli, amonyum loril sülfat, distearil dimetil amonyum klorür, Rheology, bentonite, colloidal dispersions, zeta potential, ammonium lauryl sulfate, distearil dimetil ammonium chloride.
Alıntı