Türkiye’ deki İllerde Alışveriş Merkezi Geliştirmek Amacıyla Ticari Potansiyelin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-04
Yazarlar
Körpınar, Ayda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmanın amacı, Türkiye’de alışveriş merkezi bulunmayan illerdeki ticari potansiyelin belirlenmesi ve en yüksek değere sahip olan 3 ilde, yapılması önerilen alışveriş merkezi yatırımının ilçe bazında saptanmasıdır. Çalışma verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi bölümlerini kapsamaktadır. Regresyon analizi yardımıyla, gıda içecek harcamaları, gıda dışı perakende harcamaları ve bu 2 verinin toplamından oluşan perakende harcama verileri üzerinde etkili olan sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Satınalma gücü, 30 yaş altı nüfus ve istihdam oranı verileri en etkili faktörler olarak elde edilmiştir. Bu verilerin en yüksek olduğu 3 il saptanmıştır. Çekim modeli kullanılarak, belirlenen 3 ilde hangi ilçelerde alışveriş merkezi yatırımı yapılmasının en fazla fayda sağlayacağı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarının, ulusal ve uluslararası alışveriş merkezi geliştirici ve yatırımcılarının doğru yatırım kararı verebilmesinde ve yerel yönetimlerin şehrin ticari yapısını sağlıklı verilere dayanarak şekillendirmesinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
The aim of this study is to evaluate the retail potential of the cities of Turkey that do not have a shopping center, identifying the best three potent city alternatives, deciding the best town to develop and invest a shopping center around these alternatives. The research involves gathering data, carrying out analysis and evaluating the results. With the help of regression analysis, variables such as social, economical and demographical affecting the food beverage expenditures, non-food expenditures and retail expenditures consist of food beverage and non-food expenditures were determined. Variables such as “purchasing power”, “population under age 30” and “employement rate” are found to be the most effective factors for the identification of the retail potential of the cities. Three cities that have the highest value of these factors were determined. Gravity Model is used in order to identify the towns in three cities that shopping center investment would be most beneficial. The results of the study will guide to both national and international shopping center developers and investors making their investment decision accurate and local administrations will benefit from these results to develop a sustainable commercial environment on the basis of these reliable data.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Ticari Potansiyel, Alışveriş Merkezi, Regresyon Analizi, Çekim Modeli, Retail Potential, Shopping Center, Regression Analysis, Gravity Model
Alıntı