Benzen/siklohekzan Ve Toluen/alkan Karışımlarının Pervaporasyon İle Ayırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldırım, Ahmet Esat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, benzen/siklohekzan, toluen/alkan karışımları pervaporasyon sistemi kullanılarak ayırılmıştır. Alkanlar dekan, dodekan, tetradekan ve hakzadekandır. Benzen/siklohekzan karışımının ayırılması için poli(eter-blok-amid) (pebax) polivinilklorür (PVC) ve poli(vinilklorür-ko-vinilasetat) ile polivinilklorürün harmanları kullanılmıştır. Besleme bileşiminin ve sıcaklığın sorpsiyon ve pervaporayon üzerine etkisi belirlenmiştir. Membran kalınlığının ve membran içindeki vinilasetet miktarının etkisi gözlenmiştir. Tüm membranlar tercihli olarak benzeni geçirmiştir. Toluen/alkan karışımlarının ayırılması için Pebax poli(eter-blok-amid) polimerlerinden hazırlanan membranlar kullanılmıştır. Besleme bileşiminin, beslemede bulunan alkanın ve çalışma sıcaklığının sorpsiyon ve pervaporasyon üzerine etkisi incelenmiştir. Pebax’dan hazırlanan membranların tercihli olarak tolueni geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen akım tarafı basıncının ve çalışma sıcaklığında geçen maddelerin buhar basınçlarının ayırmada etkili olduğu gözlenmiştir.
In this study, benzene/cyclohexane and toluene/alkane mixtures were separated by using pervaporation system. The alkanes are decane, dodocane, tetradecane and hexadecane. For the separation of benzene/cyclohexane mixtures, poly(ether-block-amide) (Pebax), Polyvinylchloride (PVC) and blends of poly(vinylchloride-co-vinylacetate) with PVC were used. Effects of composition of feed mixture and temperature on sorption and pervaporation characteristics were determined. The effects of membrane thickness and vinylacetate content in the membrane were observed. All of the membranes permeated benzene preferentially. For the separation of toluene/alkane mixtures, Pebax (Poly ether-block – amide) polymers were used. Effects of composition of feed mixture, type of the alkane in the mixture and operation temperature on sorption and pervaporation characteristics were examined. The Pebax membranes permeated toluene preferentially. It was observed that the vapor pressure of the permeating component at operation temperature and the permeate side pressure was effective on separation.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Pervaporasyon, Benzen, Siklohekzan, Poli(eter-blok-amid), Polivinilklorür, Harmanlama, Pervaporation, Benzene, Cyclohexane, Poly(ether-block-amide), Polyvinylchloride, Blending
Alıntı