Betonarme Taşıyıcı Bir Sistemin Deprem Güvenliğinin Değişik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-07
Yazarlar
Aydın, Deniz Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sunulan bu tez çalışmasında, betonarme bir yapının deprem güvenliğinin doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle belirlenerek karsılaştırılması yapılmıştır. Birinci bölüm konuya giriş ve konuyla ilgili genel bilgileri içermektedir. İkinci bölümde, yapı sistemlerinin doğrusal olmama nedenleri anlatılmış ve ilgili analiz yöntemleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, mevcut yapıların deprem güvenlikleri, deprem performanslarının belirlenmesi ve performansa dayalı tasarım ve değerlendirme kavramları açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, yapıların güçlendirilmesi ve güçlendirme türleri anlatılmıştır. Beşinci bölümde ise, deprem performansının belirlenmesi amacıyla iki katlı düzlem bir çerçeve örneği yapılmıştır. Altı ve yedinci bölümlerde işyeri olarak kullanılan beş katlı bir yapının SAP2000 programı kullanılarak 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nin öngördüğü şekilde doğrusal ve doğrusal olmayan analizleri yapılmıştır. Doğrusal analizler; eşdeğer deprem yükü yöntemiyle, modal birleştirme yöntemiyle, doğrusal olmayan analiz ise artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemiyle, mod birleştirme yöntemiyle ve zaman tanım alanı yöntemleriyle yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, söz konusu yöntemlerin sonuçlarının karsılaştırılması yapılarak yorumlanmıştır.
In the present study, seismic safety of an reinforced concrete structure by using lineer and nonlineer methods is determined and compared. The first chapter consists of an introduction to the problem and gives general information about subject. In the second chapter assumptions related to nonlinear analysis of structures are explained detaily. The methods used for the nonlinear analysis are defined. In the third chapter devoted to the seismic performance evaluations of existing structures as well as the performance based design of structures. The fourth chapter is consist of strengthening method of the structure by adding of new structural elements. In the fifth chapter, a two-story concrete frame example by doing different ways is given to determining of the seismic performance of structures. In the sixth and the seventh chapter, a five-story structure which is using a business building , lineer and non lineer analysis are determined by using 2007 Turkish Eartquake Code with by a computer programme SAP2000. The lineer analysis is done by the ways of equivalance quake load and modal method, nonlineer analysis is done by pushover method, modal method and time history metod . At the and of the study covers the results achieved in this study by comparing the examples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Doğrusal Performans Analiz, Doğrusal Olmayan Performans Analizi, Statik İtme Yöntemi, Zaman Tanım Alanı Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi, Lineer Analysis, Non-Lineer Analysis, Performance Evaluation, Pushover Method, Time History Method
Alıntı