Gerçek Opsiyonlar Ve İnsan Kaynaklarında Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-18
Yazarlar
Hoşgör, Ezgi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gerçek opsiyon teorisinin insan kaynaklarına yaklaşımı ele alınmaktadır. Gerçek opsiyon teorisini insan kaynaklarında uygulayabilmek için öncelikle insanı bir varlık olarak kabul etmek ve insan sermayesine yapılan yatırımların belirsizlikler taşıdığını göz önüne almak gerekmektedir. İnsan kaynaklarındaki opsiyonlar belirsizlikleri yönetmekte kullanılan insan kaynakları uygulamalarından oluşmaktadır. Literatürde farklı belirsizlik türlerini yönetmekte kullanılan belirli bazı opsiyonlara değinilmişse de yapısal eşitlik modellemesi yardımıyla elde edilen uygulamada bir opsiyonun farklı belirsizlik türlerini etkilediği görülmektedir. Anket yöntemi ile toplanan verilerin LISREL 8.8 programı ile analizinden geçici işçilik opsiyonunun literatürde belirtilen miktar ve kombinasyon belirsizliğinden farklı olarak beceri belirsizliğinin de yönetiminde kullanıldığı sonucuna varılmaktadır. Uygulama sonucunda geçici işçi kullanan firmaların beceri belirsizliği karşısında mevcut durumlarının pozitif yönde etkilendiği görülmektedir. Sonuç olarak geçici işçilik opsiyonunun miktar ve kombinasyon belirsizliğinin yanında beceri belirsizliğinin yönetiminde de firmaya yarar sağladığı görülmektedir.
In this study the real option theory’s approach to human resources is discussed. To apply real option theory to human resources, firstly human capital is needed to be accepted as an asset which acquires uncertainties in human capital investments. Human resource options consist of human resource applications that are used for managing uncertainties. However, specific options used in managing various uncertainty types are mentioned in the literature, it is seen that different uncertainty types are affected by an option when structural equation modeling is used. Collecting data by using survey method and analyzing with LISREL 8.8 software program, it is found that contingent labor option helps to manage uncertainty of skills besides uncertainties of volume and combination which is determined by literature. As a result of this research, firms that use contingent labor are affected positively when trying to deal with uncertainty of skills.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
gerçek opsiyonlar, insan kaynakları opsiyonları, insan kaynakları belirsizlikleri, real options, human resource options, human resource uncertainties
Alıntı