Kıyı Alanlarının Ve Kıyı Alanlarındaki Endüstri Alanlarının Kültür Ve Eğitim Odaklı Dönüşümü : Haliç Kıyı Alanı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Gören, Berfu Güley
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kentsel dönüşüm ve kıyı alanlarında dönüşüm uygulama örnekleriyle birlikte incelenmiştir. Çalışma alanı olarak seçilen Haliç kıyı alanlarının tarihsel geçmişi, potansiyelleri, geçmişten bugüne yapılmış olan planlı ve plansız müdahaleler, endüstri miraslarının dönüşümü incelenmiştir. Bu planlarla Haliç kıyı alanlarına verilen fonksiyonlar ve Haliç kimliğine etkileri incelenmiştir. Haliç kıyı alanlarındaki fonksiyonların geçmişten günümüze kadar olan değişimi gösterilmiştir. Endüstri miraslarının tarihsel kimlikleri oluşturulmuş ve geçmişten günümüze kadar olan işlevleri ortaya konmuştur. Çalışma kapsamında yurtdışındaki kıyı alanlarında gerçekleştirilen dönüşüm projeleri ile Haliç kıyılarında gerçekleştirilmiş olan noktasal dönüşüm projelerin ortak noktaları ve farkları belirlenmiştir. Haliç kıyılarında gerçekleştirilen noktasal dönüşüm projeleri, özellikle 2000’li yıllarda endüstri miraslarının kültür ve eğitim odaklı dönüşüm hızlanmıştır. Böylece Haliç kıyıları, eski rekreatif ve kültürel kimliğine yeniden kavuşmaktadır.
In this study, urban regeneration and the coastal areas of urban regeneration are examined with examples of the application. The historical backgorund, potentials, past to present the planned and unplanned interventions have been made, investigated the transformation of industrial heritage of the coastal areas of the Golden Horn which is selected as study area examined. With these plans the identity of the functions and effects on the coastal areas of the Golden Horn are examined. The change in the past to the present functions of the coastal areas of the Golden Horn has shown in the study. Historical identity of industrial heritage has been created to present functions in the past have been revealed. Regeneration projects in coastal areas of study abroad and the point conversion projects on the Golden Horn has been performed with the common points and differences were determined. Point conversion projects in the coasts of the Golden Horn, especially in the 2000s accelerated on industrial heritage of culture and education-oriented transformation. Thus, the coasts of the Golden Horn, re-meeting with recreation and cultural identity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
kıyı planlaması, kıyı alanları, Haliç, coast planning, coastal areas, Golden Horn
Alıntı