Çarter Sözleşmelerinin Yeni Ttk Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-03-25
Yazarlar
Yalçın, Ender
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çarter sözleşmelerinin hukuken değerlendirilmesi hususunda, farklı sistemler mevcuttur. Bu hukuk sistemleri içerisinde en önemlileri, Anglo Sakson, Alman ve Fransız sistemleridir. Bahsi geçen ulusal hukuk sistemlerinin yanı sıra konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler de ayrıca önem arz etmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nda deniz ticareti sözleşmelerine ilişkin yeni hükümler sevkedilmiş ve Yeni Türk Ticaret Kanunu, çarter sözleşmelerinin değerlendirilmesinde biraz daha farklı bir yaklaşım sergilemektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda deniz ticaret sözleşmeleri üç başlık altında incelenmiştir, bunlar ismen; gemi kira sözleşmeleri, zaman çarteri sözleşmesi ve navlun sözleşmesidir. Bu çalışmanın amacı, çarter sözleşmeleri açısından Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla getirilen değişiklikleri ifade etmek ve çarter sözleşmeleriyle ilgili Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemeler nezdinde karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmak olacaktır.
In the legal assessment of charter contracts, there are different judicial systems. The most importants within these judicial systems are Anglo-Saxon, German, French and Dutch. In respect of assessment of charter contract, related international conventions also have importance as well as mentioned national judicial systems. In new Turkish Commercial Code, come into force in 01.07.2012, is to be transfered new decrees and new Turkish Commercial Code has been showing different approaching for assessment of charter contracts. Maritime trade contracts are examined in three sub-title in new Turkish Commercial Code. These are called as ship hire contracts, time charter contracts, contracts of affreightment. The objective of this study is to express innovations coming with new Turkish Commercial Code in terms of charter contracts and is to benchmark in the eye of legislation taking place in previous Turkish Commercial Code related with charter contracts and give general information about mentioned factors.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Çarter sözleşmeleri, Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu., Charter contracts, Turkish Commercial Code, New Turkish Commercial Code.
Alıntı