Fizibilite Raporlarının Hazırlanmasında Risk Ve Belirsizlik Analizlerinin Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gümüşkaynak, Süleyman Hilmi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, fizibilite etüdü, yatırım projesi, risk ve belirsizlik, duyarlılık analizi ve bulanık doğrusal regresyon analizi dikkate alınmıştır. Bir salça ve konserve fabrikasının fizibilite etüdü incelenmiş ve duyarlılık analizi ve bulanık doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, yatırım projelerinde fizibilite etüdünün ve fizibilite etütlerinde risk ve belirsizlik analizlerinin kullanılmasının öneminin açıklanmadır. Öncelikle yatırım, fizibilite etüdü ve fizibilite etüdünün elemanları olan teknk, finansal, hukuki ve ekonomik analizler incelenmiştir. Daha sonra risk ve belirsizlik kavramları, risk ve belirsizlik analizleri, bulanık küme teorisi ve bulanık doğrusal regresyon analizi açıklanmıştır. Son olarak bir salça ve konserve fabrikasının fizibilite etüdü incelenmiş ve duyarlılık analizi ve bulanık doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.
In this study, feasibility study, investment project, risk and uncertainty, sensitivity analysis and fuzzy linear regression analysis have been considered. The feasibility study of a tomato sauce and cannery factory has been examined and sensitivity analysis and fuzzy linear regression analysis have been performed. The aim of this study, to explain the importance of feasibility study and using risk and uncertainty analysis in feasibility studies. First of all, investment, feasibility study and technical, financial, legal and economical analysis, the elements of the feaibility study, have been examined. Then, risk and uncertainty notions, risk and uncertainty analysis, conventional regression analysis, fuzzy set theory and fuzzy linear regression analysis have been explained. Finally, the feasibility study of a tomato sauce and cannery factory has been examined and sensitivity analysis and fuzzy linear regression analysis have been performed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Fizibilite Etüdü, Risk ve Belirsizlik, Duyarlılık Analizi, Bulanık Küme Teorisi, Bulanık Regresyon, Feasibility Study, Risk and Uncertainty, Sensitivity Analysis, Fuzzy Set Theory, Fuzzy Regression
Alıntı