Betonarme Perdelerde Kesme Kuvveti Dinamik Büyütme Katsayısının Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-12
Yazarlar
Boza, Berna Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada DBYBHY 2007’de süneklik düzeyi yüksek perdelerin tasarım kesme kuvvetlerinin belirlenmesinde kullanılan βv katsayısı, 50 katlı perde+çerçeve sistemden oluşan bir yapı (R=7,I=1) gözönüne alınarak incelenmiştir. Söz konusu betonarme sistem kuvvet bazlı yöntemlerden biri olan Mod Birleştirme Yöntemi kullanılarak boyutlandırılmıştır. Daha sonra boyutlandırılan sistemin perdeleri ayrı bir sistem olarak modellenmiş ve yönetmelik ivme spekrumu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilen 20 deprem verisi kullanılarak Zaman Tanım Alanında doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan analizleri yapılmıştır. Elde edilen perde taban kesme kuvvetleri, pekleşmeyi gözönüne alan moment kapasitesi, düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan momentler ve kesme kuvvetleri kullanılarak her kat için βv dinamik kesme kuvveti büyütme katsayısı bulunmuş ve sonuçlar mevcut yönetmeliklerdeki değerler ile karşılaştırılmıştır.
In this study, the factor βv which is used to calculate the design shear forces of the walls of high ductility level, is determined by examining on a 50 storey building composed of structural walls and frames. The element of this structural system is dimansioned by using Mode Superposition Method. After this step, the structural walls of system are modeled as a separate system and then linearly elastic and nonlinearly elastic analyses are executed in the Time History Method by using 20 different seismic loads scaled compatibly with code based spectrum is given. Shear force amplification factor (βv) is determined for each level by using moment and shear forces which is efected by base shear forces, vertical loads and seismic loads. The results of βv have been compared with the values at existing regulations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Dinamik Büyütme Katsayısı, Zaman Tanım Alanında Hesap, Shear force amplification factor, Shear force, Nonlinear Time History
Alıntı