Pirol Ve N-fenil Pirol’ Ün Poli(akrilonitril-ko-akrilik Asit) Matrisinde Polimerizasyonu İle Kompozit Sentezi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-08-10
Yazarlar
Kaya, Nazif Uğur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, konjuge polimerlerin akrilonitril-akrilik asit kopolimerine (P(AN-ko-AA)) ait elektriksel iletkenlik ve dielektrik geçirgenlik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Akrilonitril (AN) ve akrilik asidin (AA) kopolimeri (P(AN-ko-AA)) matrisi üzerinde, dimetilformamid (DMF) çözücüsü içerisinde, pirol (Py) ve N-Fenilpirol (NFP) polimerleştirilmiş ve homojen yapıda kompozit filmler elde edilmiştir. P(AN-ko-AA) nın Mv değeri bulunmuş, 1H NMR yöntemiyle kopolimerdeki AA yüzdesi hesaplanmıştır. FTIR-ATR spektrofotometresi, termogravimetrik analiz (TGA) yöntemleri ile PPy ve PNFPy’ ün DMF ve kopolimerle olan moleküllerarası etkileşimleri olduğu gözlemlenmiştir. PNFPy’ nin PPy’ ye oranla kompozitlere daha yüksek iletkenlik ve dielektrik geçirgenlik özellikleri kattığı, bunun yanında kopolimerdeki AA segmentlerinin bu özellikleri iyileştirdiği görülmüştür. PPy ve PNFPy içeren ve içermeyen P(AN-ko-AA) kompozitlerin nanofiberleri elektrospinning metoduyla elde edilmiş, nanofiberlerin taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntülerinden çapları bulunmuştur.
In this study, influence of conjugated polymers on electrical conductivity and dielectric properties of copolymer of acrylonitrile (AN) and acrylic acid (AA) (P(AN-co-AA)) were investigated. Homogeneous composite films were obtained by in-situ polymerizing pyrrole (PPy) and N-phenylpyrrole (NPhPy) on P(AN-co-AA) matrix in DMF medium. Viscosity average molecular weight (Mv) of P(AN-co-AA) was found and AA composition in copolymer was calculated with 1H NMR. Intermolecular interaction of PPy or PNPhPy with P(AN-co-AA) and DMF was observed with FTIR-ATR spectrophotometer and thermogravimetric analysis (TGA). Not only PNPhPy content enhanced conductivity and dielectric permittivity values better than PPy in composite films, but also AA segments in copolymer increased these values. Nanofibers of P(AN-co-AA) and composites obtained by in-situ polymerization of Py, NPhPy on P(AN-co-AA) matrix were acquired by electrospinning method; nanofiber diameters of composites were calculated from their scanning electron microscope (SEM) images.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Akrilonitril, Akrilik asit, Kopolimer, Pirol, N-Fenilpirol, İletkenlik, Dielektrik geçirgenlik, Acrylonitrile, Acrylic acid, Copolymer, Pyrrole, N-Phenylpyrrole, Conductivity, Dielectric permittivity
Alıntı