Kongre Turizmi Ve Türkiye’ Deki Kongrelerde Katılımcı Beklentilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şener, Melis Mine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, turizm sektörünün önemli bir dinamiği olan kongre turizmi ile kongre katılımcılarının beklentilerinin belirlenmesi ve Türkiye’nin bu faaliyet alanındaki mevcut durumu incelenmiştir. Bu incelemede verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) kullanılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, konu ana hatları ile ele alınmıştır. İkinci bölümde kongreciliğin tarihinden bahsedilmiş, üçüncü bölümde kongre turizmindeki sınıflandırma ve örgütlenme yapıları irdelenmiştir. Dördüncü bölümde kongre yönetimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde Türkiye’nin kongre turizminde dünyadaki yeri incelenmiştir. Altıncı bölümde hazırlanmış olan anketin toplantılar öncesi ve sonrası katılımcı değerlendirmeleri incelenerek, Türkiye’deki toplantılarda öne çıkan ve geri planda kalan unsurların altı çizilmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise elde edilen verilerden yola çıkılarak kongre turizminin geleceği için önerilerde bulunulmuştur.
In this study, congress tourism, an important dynamic of tourism sector, defining of congress participants’ expectations and the status quo of Turkey in this sector have been analysed. In this analysis SPSS (Statistical Package for Social Services) has been used to evaluate of data. In the first part of the study, the subject has been taken up with main lines. In the second part, the history of the congressional has been mentioned, in the third part, classifying and hierarchical organizing in congress tourism have been discussed. Some information about congress management has been given in the fourth part. In the fifth part, Turkey’s place in the congress tourism of the world has been analysed. In the sixth part pre – meeting and post – meeting questionnaires’ evaluations have been analysed and then elements that are in the first rows or background in meetings in Turkey have been emphasized. In the last part, some advices for future of the congress tourism have been given by using obtained data.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Kongre Turizmi, Katılımcı (Müşteri) beklentileri, SPSS., Congress Tourism, Participants’ Expectations, SPSS
Alıntı