Alışveriş Mekanlarının Oluşumu / Kurgusu Üzerine Bir Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Verdil, Fatma Tuğba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez, alışveriş mekanlarının günümüz koşullarında nasıl algılandığı ve deneyimlendiğini belirtmek için yazılmıştır. Tez kapsamında giriş, alışveriş olgusu, alışveriş mekanlarının oluşumu, alışveriş mekanlarında kurgu/ temsil, alışveriş mekanlarının oluşumu/ kurgu üzerinden alan çalışması, sonuçlar ve tartışma bölümleri yer almaktadır. Birinci bölüm giriş bölümünde tezin ortaya koyduğu fikir, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirtilmiş, konuyla ilgili literatür incelemesine de yer verilmiştir. İkinci bölüm alışveriş olgusunu açıklayıp alışveriş ve algılama, alışveriş olgusuna tarihsel bir bakış, mekansal deneyim, alışveriş ve tüketim mekanları başlıklarını içerir. Üçüncü bölüm alışveriş mekanlarının oluşumu, pazarlardan alışveriş merkezlerine ve internet alışverişine kadar inceleme yapar. Dördüncü bölüm, alışveriş mekanlarında kurgu/ temsil, postmodern kavramlar olan popüler kültür, simülakr ve fetişizm ile kamusal alan özelliklerini açıklar. Beşinci bölüm alan çalışmasında, gözlem ve anket çalışmalarına yer verilmiştir. Sonuç bölümünde tüm bölümler üzerinden değerlendirme ve tartışma yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Alışveriş olgusu, Deneyim, Mekansal Oluşum, Tüketim, Temsil Bilim Dalı Sayısal Kodu: 601.01.01
This thesis is written for stating how shopping spaces are perceived and experienced in usual conditions. It comprises introduction, shopping phenomenon, the spatial formation of shopping centers, spatial organisation /represantation, the case study and conclusions-discussion chapters. In introduction chapter the idea and the aim of thesis is determined in field purpose, extent and method parts and literature examinations were also made. The second chapter explains shopping phenomenon, which is considered with shopping and perception, a historical view to shopping phenomenon, spatial experience and consumption spaces. The title of the third chapter is shopping spatial formation of shopping phenomena. It includes spatial formation from market places to shopping centers and internet shopping sites. The title of the fourth chapter is about the spatial organisation / represantation of shopping centers. Through postmodern concepts like popular culture, simulacr, fetishism and the character of public space and effects were considered with shopping spaces. Fifth part is about a case study on shopping spaces formation/ organisation. The method is explained by observation and poll results. In the last chapter conclusions and discussions were evaluated over all chapters. Keywords: Shopping Phenomenon, Experience, Spatial Formation, Consumption, Represantation Science Code: 601.01.01
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Alışveriş olgusu, Deneyim, Mekansal Oluşum, Tüketim, Temsil, Shopping Phenomenon, Experience, Spatial Formation, Consumption, Represantation
Alıntı