Akrilonitrilin Polietilenglikol İle Kimyasal Ve Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Diler, Zeynep İrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, akrilonitrilin polietilenglikol (PEG-400 ve PEG-35000) varlığında kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyonu yapılmıştır. Elektrokimyasal polimerizasyonda, anot ve katot bölmeleri birbirinden orta gözenekli bir firit yardımıyla ayrılarak Ce(III)’ün Ce(IV)’e rejenerasyonu sağlanmıştır. Elektrolit olarak sülfürik asit (H2SO4) kullanılmıştır. Monomer, polietilenglikol, H2SO4 (elektrolit), seryum tuzu konsantrasyonunun, sürenin, sıcaklığın ve potansiyel değişiminin verim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar kimyasal polimerizasyonla karşılaştırılmıştır. Polietilenglikol-400 kullanıldığında akrilonitril ile blok-kopolimer elde edilirken, molekül ağırlığı-35000 de ise PEG ayrıca stabilizatör gibi davrandığından dispersiyon polimerizasyonu elde edilmiştir. Literatürde, ilk defa elektrokatalitik yöntemle kopolimer elde edilmiştir. Sentez edilen polimerlerin karekterizsayonu FT-IR, UV-Vis. ve NMR spektroskopileri ve gravimetrik (viskozimetrik) yolla yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında polimerizasyon mekanizması önerilmiştir.
Chemical and electrochemical polymerization of acrylonitrile initiated by Ce(IV) ions was performed in the presence of Ce(IV) ions-polyethyleneglycol initiator system in an electrochemical cell with and without separation of anolyte and catholyte. In this way, ceric salt can be electrochemically regenerated from Ce(III) to Ce(IV). H2SO4 was mainly used as electrolyte. The effects of concentrations of monomer, ceric salt and sulfuric acid (the electrolyte) were investigated as well as the potential and the temperature. Then all results were compared with chemical polymerization which has been done in this study. Block Copolymerization was obtained in the presence of polyethyleneglycol – 400. Because of polyethyleneglycol’s stabilization properties, dispersion polymerization was obtained in the peresence of polyethyleneglycol-35000. In the literature, block copolymer were obtained firstly by electroinduced polymerization. The resluting polymer was characterized by FT-IR, UV-Vis and NMR spectrometry and its molecular weight was determined by viscomeric method. A possible mechanism of polymerizaiton is suggested.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Akrilonitril, polietilenglikol, kopolimerizasyon, elektrokatalitik sistem., Acrylonitrile, PEG (polyethyleneglycol), copolymerization, electroinduced system.
Alıntı