Alman inşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standardı ile Amerikan inşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standardının karşılaştırmalı analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
19.11.2008
Yazarlar
Eker, Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iki farklı ekolü temsil eden Amerikan Proje Yönetim Standardı ile Alman Proje Yönetim Standardı karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İlk bölümlerde ana hatlarıyla proje yönetim kavramı hakkında bilgi verilip dünyada yaygın olarak kullanılan proje yönetim sistemleri konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bu kısımlarda Amerikan Standartları daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonraki bölümlerde ise tezin asıl konusu olan Alman İnşaat (Proje) Yönetim Hizmet ve Uygulama Standardı detaylarıyla incelenmiştir. Türkiye’de inşaat firmaları tarafından en çok kullanılan ve bilinen Amerikan Standardıdır. Alman Proje Yönetim Standardının ise bu detayda bilinmemektedir. Bu doğrultuda Alman Proje Yönetim Standardı ile ilgili çeşitli Almanca dokümanların çevirileri her iki standardı da karşılaştırabilecek şekilde aynı tabana oturtulmuş ve incelenmiştir. Sonuç olarak, yazar her iki Proje Yönetim Standardı ile ilgili tablolar oluşturmuş ve bu tablolar üzerinden karşılaştırmalı analiz yapmıştır. Yazarın üniversitede Amerikan Standardı konusunda eğitim alması, iş hayatında ise bir Alman firmasında çalışması teorik bilgilerinin yanında pratik uygulamalarını da katmasını sağlamıştır. Bu durum tezin oluşumunda önemli katkıda bulunmuştur.
In this study, American Project Management Standards and German Project Standards which are representing the two different project management school are comparatively analyzed. In the study, information about the concept of the project management and explanations about commonly used project management systems in the world are given. In first stage, Amerikan Standards are worked up in details. In the remaining sections of the study, German Standards are widely dealed. Since the American School ( American Standards) is commonly well known in our country and there are many comprehensive studies done about this topic, European School (German Standards) is emphasized while the two schools are being compared. Because of the reason that European School is unfamiliar in our country, it is dealed in details. Various documents about the German Project Standards are translated in order to let the two standards be compared on the same basis. As conclusion, the author formed the tables of the Project Management Systematic and made comments through these tables. Since the author is working with German companies in the sector although he’s been educated by the American School, he’s able to make practical viewpoints as well as the theoretical ones.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Proje Yönetimi, Project Management, Alman Proje Yönetim Standardı, Amerikan Proje Yönetim Standardı, German Project Management Standard, American Project Management Standard
Alıntı