Kamusal Mekanlarda Kalite: Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsünde Kullanıcı Görüşlerine Dayalı Kalite Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atabek, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kentler içinde yer alan binalar arasında kalan açık alanlar olarak tanımlanabilen kamusal mekanlar, kalite konusu bağlamında incelenmektedir. Kamusal mekanların kullanıcı gereksinimlerine cevap verebilmeleri için gerekli kalite göstergelerinin geliştirilmesine yönelik, çevre kalitesine bağlı bazı bulgular ortaya konmaktadır. Bu amaçla, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsüyle ilgili kalite göstergelerinin ortaya konmasına yönelik olarak, anket çalışması ve bilişsel haritalama yöntemleri kullanılarak bir alan çalışması yapılmıştır. Böylelikle, kamusal mekanların kullanıcılar tarafından farklı algılama biçimleri ve bu mekanlarda gerçekleşen davranışlar belirlenmiş olup, bu veriler kalite konusuyla ilişkilendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, oluşturulan kamusal mekanların her boyutta kullanıcı gereksinimlerini karşılaması, muhtemel davranışlara uygun olanaklarla donatılmış olması ve çevre kalitesine bağlı olarak görsel girdilere sahip olması gerektiği gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.
In this study, the public spaces, which can be defined as the open places between buildings, are studied in the context of environmental quality. The study defines that, in order to meet the user needs, public places must have some quality findings. For this aim, a case study is made about Yıldız Technical University campus to define quality findings using two methods: questionnaries and cognitive mapping. As a result, different people’s way of perceiving the environment, and the behaviors that occur in these areas are expressed and these results are related with the topic “quality”. The results clearly expose the reality that, public places must have some characteristics to meet user needs, prepare a setting appropriate to probable behaviors and must have some visual and perceptual inputs related to environmental quality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Algılama, Gereksinim, Kalite, Perception, Needs, Quality
Alıntı