Üretim Performansı Ölçümü İçin Bir Yöntem

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Türker, Mehmet Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılarak bir işletmenin üretim süreçlerinin performans ölçümü yapılmıştır. Çok boyutlu bir performans ölçüm sisteminin kullanıldığı çalışmada, performans, dört ana boyutta incelenmiştir. Finansal boyut, süreç boyutu, kalite boyutu ve çalışan ve gelişim boyutlarının alt başlıkları belirlenerek bu başlıklardan alınan performans puanları toplanmış ve genel bir performans puanına ulaşılmıştır. Değerlendirme, 2006 yılının 4 çeyrek verisi ile yapılmıştır. Sonuç olarak, çok boyutlu bir performans sisteminin ölçüm değerlerini ve iyileştirme fırsatlarını anlaşılabilir şekilde ortaya koyabildiği görülmüştür. Bununla birlikte, performans sisteminin standart bir formatının olamayacağı, gerek uygulanan birime veya işletmeye göre, gerekse de aynı birin içerisinde gereksimler doğrultusunda zaman içerisinde değişebilecek/gelişebilecek esnekliğe sahip olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, the measurement of manufacturing process performance of a factory has been made using Analitical Hierarchy Method. In the study, where a balanced performance measurement system has been used, performance has been evaluated in four major dimentions. The subcriterias of four dimentions – which are financial, process, quality and workforce and improvement – has been added up and a general performance point has been generated. Evaluation has been made using four quarter data of 2006. Consequently, it has been revealed that a balanced performance measurement system can easily show performance results and indicate improvement opportunities. Moreover, it is seen that a measurement system should have the flexibility to be changed/improved according to the needs of different departments, factories or in case of different occasions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Performan Ölçümü, Üretim, Analitik Hiyerarşi, Performance Measurement, Manufacturing, Analytical Hierarchy
Alıntı