Nano Boyutlu Zeolit A Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlgün, Ahmet Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kolloidal yöntemle, berrak çözeltilerden nano boyutlu zeolit A sentezi incelenmiştir. Literatürden alınarak referans kabul edilen bir bileşim, kristal büyümesinin gözlendiği 45., 60., ve 90. dakikalarda alınan numunelerle karakterize edilmiştir. Sentezin ilerleyen zamanlarında toplanan veri ve numuneler ile ilk 12 saatlik büyüme eğrisi tamalanmış ve elde edilen ürünlerin karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Referans kabul edilen sentez bileşiminde; bileşenlerinin molar oranları değiştirilerek bileşenlerin etkisi incelenmiştir. Deneyleri gerçekleştirilen farklı bileşimlerdeki sentezlerde DLS yöntemi ile tanecik boyut dağılımı incelenmiş, XRD ve FTIR ile ürünlerin karakterizasyonu yapılmıştır. Referans bileşime göre daha küçük tanecik boyutu elde edilmiş, en çok iyileştirmenin kaydedildiği bileşimde zeolit A krsitallerinin %70’nin 60-100 nm arasında olduğu bulunmuştur.
In this study, a composition which can yield in nano sized zeolit A is chosed from literature and referred as reference composition. Reference composition is charaterized during the begining of crystal growth 45., 60., and 90. minutes, then carried on picking up datas and samples for first 12 hours and both the growth curve and characterization of synthesis system is complated. Synthesis composition is modified via changing the molar ratios of the components, so the effects of each component is realized; particle size distribution is observed by DLS, characterization and determination of crystallinity is obtained with XRD and FTIR. The compositions that own the narrow particle size distribution than reference are observed. The most well improved composition had particle size distribution of 70% below 100 nm, between 60 nm and 100 nm.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
zeolit A sentezi, boyut kontrolü, nano tanecikler, zeolite A synthesis, size control, nano particles
Alıntı