Tetra Fonksiyonel Kalikspirol Tipi Bileşiklerin Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eravcı, Filiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada tetra fonksiyonel kalikspirol tipi bileşikler sentezi incelenmiştir. Bu amaçla farklı fonksiyonel gruplar bağlı çeşitli kalikspiroller yapıları elde edilmiştir. Çalışmada, 4-fenilsiklohekzanon, siklohekzanon, 4-iodoasetofenon un pirol ile verdikleri kondenzasyon reaksiyonları sonucu kaliks[4]yapıları elde edilmiştir. Devamında 4-fenilsilkohekzanon ile sırasıyla silkohekzanon, asetofenon, 4-iodoasetofenon, 4-kloroasetofenon ve 4-nitroasetofenon kullanılarak karışık kaliks[4]piroller sentezi çalışılmıştır. Yine siklohekzanon ile sırasıyla asetofenon ve 4-iodoasetofenon kullanılarak karışık kaliks[4]piroller sentezi çalışılmıştır. Kaliks[4]pirollerin yaygınlaşan araştırma alanları göz önüne alındığında tetra fonksiyonel kalikspiroller sentezi ilgili alanlarda yapılan çalışmalara önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada, ilerdeki çalışmalara temel oluşturmak üzere tetra fonksiyonel kaliks[4]piroller sentezi çalışılmıştır.
In this study calixpyrrole type compounds were examined. For this aim various calixpyrroles structures were obtained which has attached different functional groups, and starting with these obtained. In the study calix[4]pyrrole structures were obtained with condensation reactions between pyrrole and 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-iodoacetophenone. Then mixed – calix[4]pyrroles were obtained using 4- phenylcyclohexanone with respectively cyclohexanone, acetophenone, 4-iodoacetophenone, 4-cloroacetophenone and 4-nitroacetophenone. Again mixed – calix[4]pyrroles were obtained using cyclohexanone with respectively acetophenone and 4-iodoacetophenone. When the calix[4]pyrroles wide spread research area is considered, tetra functional calixpyrrole synthesis will help to the works significantly. With the movement from this point, in this work, in order to form a base to the future works, tetra functinal calix[4]pyrroles synthesis were studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kaliks[4]pirol, 4-fenilsiklohekzanon, siklohekzanon, asetofenon., Calix[4]pyrrole, 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, acetophenone.
Alıntı