Tüketim Odaklı Yaşam Biçimlerinin Günümüz Konut Proje Temsilleri Üzerinden Okunması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-20
Yazarlar
Yener, Sevgi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, günümüzde üretilen konut projelerinin pazarlanması esnasında kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin bireyin seçimine olan etkisi problem alanı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle ev kavramının farklı çağrışımları ve birey için ne anlam ifade ettiği üzerinde durulmuş; konutun ev olabilmesi için karşılaması gereken minimum gereksinimlerin listesi oluşturulmuştur. Elde edilen bu liste analiz aşamasında konut projelerinin irdelenmesi esnasında bir altlık olarak kullanılmıştır. İkinci bölümde konut piyasasının yönelimlerini belirleyen tüketime dayalı yaşam ele alınmış, tüketim toplumunun oluşumu ve nicelleştirdiği değerler ortaya konmaya çalışılmıştır. Analiz kısmında ise seçilen konut projelerinin gereksinimler listesini ne ölçüde karşıladıkları ve tüketime dayalı yaşamların yönlendirdiği gereksinimleri barındırıp barındırmadıkları göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Böylelikle henüz proje aşamasında olan konut projelerinin, temsiller üzerinden kullanıcıya nasıl sunuldukları ve gerçeği ne kadar yansıttıkları sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma boyunca benzer yaşam tarzlarına ve geleneksel biçimlenişlere sahip mekânlarda sıkışıp kalmış, standartlaşmış hayatları kendi tercihiymişçesine yaşayan kullanıcıların seçimlerini neye göre yaptıkları ve piyasanın konut anlayışını ne yönde etkiledikleri analiz edilmeye çalışılmıştır.
This research aims to point out the problematic of new housing settlements and their way of representing themselves, in terms of effecting individual’s needs, necessities and ideals. First of all, the concepts of ‘home’ and ‘house’ are clarified. As the concept of ‘Home’ and its physical appearance ‘House’ have several different meanings that vary for each individual, the house market effects from all these dynamics and try to meet individual’s possible needs according to them. So during the research a scheme of these necessities are listed in order to make it easier to analyze whether the selected projects correspond the basic needs of the individual. In second part, consumption based life styles and their effects on daily life are discussed. Lastly, selected housing projects especially in Istanbul, served as ‘all inclusive’ life packages with so many facilities and different concept of life styles that aim to expand the quality of life and differ user’s experience, are analyzed and discussed whether these projects are able to correspond needs or they are only generating new necessities and ideals to encourage persistence of consumer society.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Ev, Konut, Temsil, Tüketim, Yaşam Tarzları, Home, House, Representation, Consumption, Life Styles
Alıntı