Kuleli İnşaat Kreninin Tasarımı Ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-24
Yazarlar
Deliktaş, Okan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gün gittikçe önem kazanan inşaat sektöründe, yapılar büyüdükçe, bu yapıların daha hızlı inşası için vinçlerin kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sektörde inşaat malzemelerinin kaldırılması ve taşınması sırasında kule krenlerden yararlanılmaktadır. Krenlerin inşaat malzemelerini kaldırırken hasar görmemeleri için mukavemet hesapları yapılmakta, daha sonra bu hesaplar sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmanın ikinci bölümünde kafes sistemlerle ilgili literatür bilgisi verilerek kafes sisteminin kuleli inşaat krenlerinde uygulanması anlatılmıştır. Üçüncü bölümde kuleli inşaat kreninin teknik özelliğine değinilmiştir. Dördüncü bölümde Sonlu Elemanlar Yöntemi ve ANSYS paket programı hakkında kısaca değinilmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde FEM ve DIN normlarına uygun olarak kuleli inşaat kreninin mukavemet hesapları ele alınmıştır. Altıncı bölümde kuleli inşaat kreninin modelleme safhaları anlatılmıştır. Yedinci bölümde ANSYS programı kullanılarak kuleli inşaat kreninin Sonlu Elemanlar Yöntemine göre analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın en sonunda ise Analitik yöntemle elde edilen sonuçlarla ANSYS paket programı kullanılarak Sonlu Elemanlar Metodu’yla tespit edilen gerilme değerleri karşılaştırılarak, Sonlu Elemanlar Metodunun bu problemde doğruluğu araştırılmıştır.
In heavy industries, as the size of the buildings increases, usage of cranes has been mandatory in an effort to built quicker these buildings. In heavy industries tower crane are used to lift and carry heavy materials. In order to prevent damage of the cranes during lifting heavy loads, strength calculations of the cranes are being investigated and are comparing with the results that are being obtained from finite element analysis. In the second chapter, the literature about cage systems has been described and it has been given detailed information about application of the cage systems on tower cranes. In third chapter the technical specification of the tower crane has been given. In forth chapter, it has been given information in short about Finite Elements Methods and ANSYS software. In this study, the strength of the tower crane has been calculated according to FEM and DIN standards in the fifth chapter. In sixth chapter, it has been explaining the steps of modeling of the tower crane. In seventh chapter finite element analysis of the tower crane has been investigated by using ANSYS software. At the end of this study it has been comparing results of the analitical calculation with the results that were obtained by finite element methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kule Kren, ANSYS, Analiz, SEM, Sonlu Elemanlar, Tower Crane, ANSYS, Analysis, FEM, Finite Element Method
Alıntı