İstanbulda 1999 Doğu Marmara Depremi Sonucu Hasar Gören Bazı Binalara Ait Betonların Özelliklerinin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İnan, Halil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 1999 Doğu Marmara Depremi sonucu İstanbul’un Avcılar ve Eyüp bölgelerinde hasar görmüş veya yıkılmış 4 adet binadan temin edilen beton örneklerinin fiziksel ve mekanik özellikleri ile örnekleri oluşturan harç ve agregaların fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlenmiştir. Gerek beton gerekse harç ve agrega üzerinde yapılan deneyler sonucu elde edilen tüm sonuçlar istatistiksel ve birbirleri üzerindeki etkileri açılarından değerlendirilmiş, dünyada ve Türkiye’de agrega geri kazanım durum ve imkanlarının araştırılmıştır. Avcılar ve Eyüp bölgelerinin deprem sonucu hasar görmüş binalarından temin edilen beton örneklerinin, üzerinde uygulanan deneyler sonucu elde edilen fiziksel ve mekanik büyüklüklerinin değerlendirilmesi neticesinde, hiçbirinin betonarme yapılarda kullanılmaya uygun özelliklere sahip olmadığı belirlenmiştir. Beton örnekleri oluşturan agregalar ise fiziksel özellikleri açısından literatürde belirtilen değerleri yakalamışlardır. Ancak beton içerisinde kapladıkları payların çok düşük olduğu tespit edilmiştir.
In this study the physical and mechanical properties of concretes that belong to 4 buildings in İstanbul (Eyüp and Avcılar regions) which are damaged after 1999 East Marmara Earthquake and the physical and chemical properties of the components such as aggregate and mortar of these concretes examined. Not only the values that reached end of the tests of concretes but also the values of aggregates and mortars are evaluated at statistical and effects on each other viewpoints, the situation and possibilities of the recycling of aggregates in the world and Turkey is also explained. After the evaluation of the values that reached after the tests on the concretes, it is determined that none of the concretes is possible to use in reinforced concrete buildings. Aggregates ,as a compound of these concretes, have reached the values that presented in the concrete literatur. But it is determined that the aggregates took place in concretes with very low ratios.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Agregalar, Beton, Beton Deneyleri, Aggregates, Concrete, Tests of concretes
Alıntı