Türk İnşaat Sektöründe İş Kazalarının Ve İş Güvenliği Sorununun İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksöyek, Ali Rıza
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye ve İnşaat sektöründeki iş kazalarının sebep-sonuç ilişkileri ve iş güvenliği konusu incelenmiştir. Gerek ülke genelinde gerek inşaat sektörümüzde meydana gelen iş kazalarının, sayısal durumu ve analizleri bu tez çalışmasında gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. İnşaat sektöründe 1990 – 1999 yılları arasında meydana gelen iş kazalarından oluşan, 1000 dosya Sosyal Sigortalar Kurumu arşivlerinden elde edilmiş ve incelenmiştir. Bu veriler doğrultusunda ülke ve sektör genelinde iş güvenliğinin durumu belirtilmiştir. İncelenen iş kazaları farklı kriterlere göre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından incelenmiştir. Bunun yanında konuyla ilgili yasalar, mevzuatlar ve hükümler ile görüşler ışığında iş güvenliğinin geliştirilmesine görüşler ve öneriler belirtilmiştir.
In this study, the reasons of work accidents and work safety subject are investigated. In this thesis, it is aimed to be presented the analysis and specified total of accidents in also country general and construction sector. 1000 case reports, dated between 1990 – 1999, are taken from Social Insurance Office and dissociation of these reports in different criterion are presented in this thesis. By the assistance of these datums, the condition of work safety matter in country and sector general is determined. Meanwhile Labour Law, charter and safety policy, related with work safety, are presented. With the assistance of conclusions and opinions, the suggestions about the development of work safety are appeared
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Work Safety, Work Accidents
Alıntı