Karaköy (bilecik) Yöresi Mikrogranitinin Jeolojisi Ve Seramik Bünyelerde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kayacı, Kağan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
ÖZET KARAKÖY (BİLECİK) MİKROGRANİTİNİN JEOLOJİSİ VE SERAMİK BÜNYELERDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Kağan KAYACI Bu çalışmada Karaköy (Bilecik) beldesi civarında yer alan mikrogranitin ayrıntılı mineralojik, petrografik, jeokimyasal ve fizikomekanik özellikleri araştırılmıştır. Yapılan saha ve laboratuar çalışmaları sonucunda mikrogranitin oluşum modelleri ortaya konmuştur. K-Ar metodu ile yapılan yaş tayini ile mikrogranitin 125 ± 4.2 milyon yıl önce oluştuğu tespit edilmiştir. Bulunan bu yaş aralığı erken kretaseye karşılık gelmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde Karaköy mikrogranitinin seramik hammadde özellikleri ve sırlı granit bünyelerde kullanım olanakları araştırılmıştır. Mikrogranit katkılı bünyelerin fiziksel ve pişme testleri yapılmış, bünyelere ait sinterleme davranışları temassız bir hızlı pişirim dilatometresi vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Pişme sonrası oluşan fazlar belirlemek amacıyla XRD ve DTA-TG analizleri yapılmıştır. Mikroyapısal ve mikrokimyasal özelliklerin araştırılması için taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda atritör değirmende 270 dk. öğütülerek hazırlanmış mikrogranit malzemesinin sırlı granit karo reçetesinde % 30 albit yerine % 8 oranında rahatlıkla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
ABSTRACT THE STUDY ON GEOLOGY OF MICROGRANITE FROM KARAKÖY (BİLECİK) REGION AND ITS POSSIBLE USE IN CERAMIC BODIES Kağan KAYACI In the present work mineralogical, petrographical, geochemical and physicomechanical properties of microgranite from the Karaköy region were investigated in detail. Formation models of microgranite were determined based on field and laboratory works’ results. The applied K-Ar method on microgranite specimen revealed that the formation of microgranite goes back to 125 ± 4 million years ago, corresponding early cretaceous. The second part of the study focused on the ceramic raw materials properties of microgranite and its possibble use in glazed porcelain tile bodies. The physical and firing tests of bodies additoned microgranite were measured. All of the bodies were studied with non-contact dilatometer to determine their sintering behaviours. X-ray diffraction (XRD) and differential thermal analysis (DTA-TG) were used to analyse the phases formed after firing. Scanning electron microscopy (SEM) was employed in order to observe microstructural and microchemical characteristics. Following the test results of this study it has been concluded that is possible to use microgranite material prepared from powder attrition milled for 270 min. in glazed porcelain tile body formulation with microgranite ratio 8 wt.%, replacing 30 wt.% albite in presently used body formulation.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Mikrogranit, Sırlı Granit Karo, Atritör, Albit, Microgranite, Glazed Porcelain Tile, Attrition Mill, Albite
Alıntı