Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Statik İtme Analizi Yöntemi Kullanılarak Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-04
Yazarlar
Külekçi, Ahmet Kerem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, statik itme analizi yöntemi kullanılarak çelik taşıyıcı sistemlerin deprem performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmış ve bu amaç kapsamında DBYBHY 2007’de tasarım koşulları verilen dört farklı tipte çelik taşıyıcı sistem seçilerek analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu sistemlerin taşıyıcı sistem davranış katsayıları ATC 19 dokümanında verilen metoda göre hesaplanmış ve DBYBHY 2007 ile uyumu irdelenmiştir. Çelik taşıyıcı sistemlerin analizi ve boyutlandırılması ülkemizde yürürlükte olan yönetmeliklere göre yapılmıştır. Performans noktasının belirlenmesi için lineer olmayan statik analiz yöntemlerinden ATC 40 dokümanında detayları verilen kapasite spektrum metodu tercih edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre farklı tipte seçilen taşıyıcı sistemlerin öngörülen can güvenliği performans seviyesini sağladığı görülmüştür. Hesaplanan taşıyıcı sistem davranış katsayıları incelendiğinde DBYBHY 2007 ile belirli bir yaklaşıklıkla uyumlu olduğu gözlenmiştir.
In this study, using the pushover analysis the evaluation of eartquake performances of steel frame structures is aimed and on this purpose choosing four different steel frame structures whose design parameters given in DBYBHY 2007, results of the analysis are compared. Also the structural response modification factors are calculated according to the method given in ATC 19 document and the conformity with DBYBHY 2007 is examined. Steel frame structures are analysed and designed according to existing code regulations of Turkey. One of the non-linear analysis methods, capacity spectrum method whose details are given in ATC 40 document is chosen for the evaluation of performance point. According to the analysis results, steel frame structures satisfied the foreseen life safety performance level. It is also seen that calculated structural response modification factors has approximate conformity with the DBYBHY 2007.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Statik itme analizi, Performans Seviyesi, Taşıyıcı sistem davranış katsayısı, Kapasite spektrum metodu, Pushover analysis, Performance level, Structural response modification factor, Capacity spectrum method
Alıntı