Benzodioksinonların Fotokimyasal Reaksiyonları İle Değişik Makromoleküler Yapıların Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-05-17
Yazarlar
Kumbaracı, İbrahim Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Benzodioksinonlar orto-hidroksi benzoik asitlerin benzofenon türevleri ile reaksiyonu sonucu sentez edilen heterohalkalı bileşiklerdir. Benzodioksinonların fotolizi, organik kimya açısından büyük öneme sahip reaktif α-oksoketen ara yapılarını verir. Bu reaktif arayapılar, ortamdaki nükleofil karakter taşıyan hidroksil ve amin grubu içeren bileşiklerle kolaylıkla reaksiyona girip, ester ve amid yapılarının sentezinde kullanılırlar. Benzodioksinonlar doğal bileşiklerin sentezinde sıklıkla kullanılmalarına rağmen bugüne kadar benzodioksinon kullanılarak makromoleküllerin sentezine rastlanmamıştır. Bu tez çalışmasının amacı, benzodioksinon kimyasının polimer alanına uygulanmasıdır. Poliesterler, polikondenzasyon reaksiyonları uyarınca katalitik olarak sentez edilmektedir. Bu çalışmada ise poliesterler ve poliamidler ilk kez fotolitik olarak sentezlenmiş ve benzodioksinon kimyası polimerlerin modifikasyonunda, blok kopolimer ve çapraz bağlı polimerlerin sentezinde kullanılmıştır. Ayrıca, fotoliz sırasında kinoketen arayapısı ile eşzamanlı olarak oluşan benzofenon türevlerinin, polimerleşme reaksiyonlarında başlatıcı olarak kullanılması da incelenmiştir.
Benzodioxinones are heterocyclic compounds which are synthesized by the reaction of orto-hydroxy benzoic acid with benzophenone derivatives. The photolysis of benzodioxinones give α-oxoketene intermediates which are very important structures in organic chemistry. These reactive intermediates can undergo reactions with hydroxyl and amine groups to give ester and amide structures. Although benzodioxinones are used in the synthesis of natural products generally, by this time there was not any literature for macromolecule synthesis by benzodioxinones. The aim of this study is the application of benzodioxinone chemistry in polymer field. Polyesters are obtained catalytically by polycondensation reactions. In this study, polyesters and polyamides are obtained photochemically at first time. Also, benzodioxinone chemistry is used in the modification of polymers and in the synthesis of both block copolymers and cross-linking polymers. In addition, benzophenone derivative, which is obtained concurrently with ketene during photolysis, is used as an initiator in polymerization reactions.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Fotolitik Poliesterleşme, Benzodioksinon, Naftodioksinon, Oksoketen, Çapraz Bağlı Polimer, Photolytic Polyesterification, Benzodioxinone, Napthodioxinone, Oxoketene, Crosslinking Polymer
Alıntı