İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Ölçülmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Acındı, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İç kontrol sistemleri işletme fonksiyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır. İç kontrol genel olarak güvenilir finansal raporlamanın gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygunluk gibi başlıca amaçlara ulaşma konusunda uygun güveni sağlamak amacı ile oluşturulan işletmenin yönetimi ve personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu çalışmada işletmelerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğine yönelik bir değerlendirme yapmak amacıyla tüm işletme fonksiyonlarını kapsayan COSO değerlendirme modeli kullanılmıştır. SPK düzenlemelerinin, denetim komitelerinin, çalışan sayılarının ve yukarıda sayılan bileşenlerin, iç kontrol sisteminin etkin çalıştığını gösteren her bir iç kontrol amacına nasıl etki yaptıkları incelenmiştir.
Internal control sytems are integral parts of entities functions which can perform for entity’s goals and objectives. Generally internal control is a process which is set up and maintenance by management to provide reliable assurance in respect of achieving main goals like reliable financial reporting, efficiency and effectiveness of operations, compliance with laws and regulations. In this study COSO evaluation model which contains entities whole functions, had been used to to evaluate efficieny of internal control systems. It is analysed how Capital Markets Board’s (CMB) laws and regulations, audit committees, number of people employed, components counted above affect each internal control goal that shows internal control system is working effective.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
İç Kontrol, İç denetim, Denetim, Internal Control, Internal Audit, Audit
Alıntı