Kent Mobilyaları Tasarımında Kullanılabilecek Kavramsal Bir Model

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaylalı, Seçil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Kentlerdeki insanalar zamanlarının büyük bir kısmını kentsel mekanlarda geçirirler. İnsanlar ruhsal, fiziksel ve özellikle de rekreasyonel amaçlı ihtiyaçlarını kent mobilyaları sayesinde giderirler. Kent kimli­i, kent kültürü, kent profili, kent imgesi gibi kavramları anlayarak, bunların kent mobilyaları ile karşılıklı etkileşimlerini ortaya sermek gerekir. Her kentin profili,kimli­i, imgesi, kültürü, algılarımızı etkiler ve zihnimizde bilişsel harita oluşturmamızı sa­lar. Kent mobilyalarının oluşum süreci içerdi­i evreler olan tasarım, üretim, yerleştirme ve kullanım süreçlerinin birleşimidir. Kent mobilyaları tasarımı alanında kullanılabilecek bir model, kent mobilyası tasarımı ile ilgili kavramların taksonometrik sınıflandırması olarak ortaya çıktı. Bu model tasarımcıların tasarım süreçlerinde tıkanıklık yaşamadan, kullanıcıya saygılı tasarımlar yaratmasında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
In cities people spend most of their time in urban spaces. Urban furniture is the elements that help people to supply their spatial, physical and especially recreational needs. Every city has its profile, identity, image and culture that effects our perception and creates cognitive maps. Occurring process of the urban furniture is the combination of design, production, placement and usage processes. A model that can be used in urban furniture design is the taxonometric classification of the concepts. This model's aim is trying to help designers in to design user responsive designs by well going processes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Kent Mobilyası Tasarımı, Kentsel Mekan, Algı, Urban Furniture Design, Urban Space, Perception
Alıntı