Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yücel, Gökçen Firdevs
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı kent parklarında kullanıcılar için kaliteli bir yaşam çevresi oluşturmada etkin olan kalite kriterlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla öncelikle dört ana kalite kriteri ve alt kriterleri belirlenmiştir. Bunlar; Aktivite ve Kullanımlar (Alt kriteri: Çeşitlilik), Ulaşılabilirlik (Alt kriteri: Okunaklılık), Konfor ve İmaj (Alt kriterleri: Güvenlik ve Bakım) ve Sosyallik (Alt kriteri: Sahiplik hissi)’ dir. Belirlenen bu kriterler, örneklem alanlar olarak seçilen İstanbul’ un üç ayrı bölgesindeki Maçka Parkı, Ulus Parkı ve Zeytinburnu Parkı’ nda kullanıcılarla yapılan anketlerle irdelenmiştir. Her bir örneklem alanda, 200’er adet olmak üzere, toplam 600 anket yapılmıştır. Toplanan bilgiler istatiksel analiz programı olan SPSS ( PC ) paket programı kullanılarak analiz edilmiş, anketlerle edinilen bilgiler Ki-Kare anlamlılık sınamasından geçirilmiştir. Araştırma sonuçlarına baktığımızda; ki-kare testi sonuçlarına göre; Konfor, İmaj, Güvenlik, Bakım ve Sosyallik kriterlerini kullanıcıların parkları kaliteli olarak algılamalarında etkili önemli kriterler olduğu görülmüştür. Yine bu test sonuçlarına göre; Çeşitlilik kriterinin kullanıcılarının genel beğenilerini dolayısıyla da parkı kaliteli olarak algılamalarını etkilemeyen bir kriter olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise, sosyo-demografik özelliklerdeki farklılaşmanın genel beğeni algılamalarını etkilemediği, kalite kriterleri algılamalarını etkilediği belirlenmiştir.
The aim of this study is to set the quality criteria effective in setting a life environment with high quality for the users. In order to achieve this, first four main quality criteria and sub criterias were set. These are Activity and Uses (Sub criteria: Variety), Accessibility (Sub criteria: Legibility), Comfort and Image (Sub criterias: Safety and Maintenance), and Sociability (Sub criteria: Feeling of ownership). These set criterias were analyzed through the surveys applied on the users of Maçka Park, Ulus Park and Zeytinburnu Park, which have been selected as the sample areas in three different regions of Istanbul. In each sample 200 surveys were carried out, which equals to 600 in sum. The collected data were analysed through SPSS (PC), a statistical analysis program and the Chi Square test was carried out to find significant differences. The findings of the study reveal that Comfort, Image, Security, Maintenance and Sociability criteria were found to important criterias in perceiving the parks as the ones with high quality. This test results also showed that the Variability criteria are the one which not affect the general satisfaction, thus perceptions of the parks as this with high quality. In the last part of the study, it was found out that the variability in the socio-demographic qualities did not affect the general satisfaction perceptions but affected the perceptions about the quality criterias.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kent parkı, algılamalar, kalite kriterleri, Urban Park, perceptions, quality criterias, user determinations
Alıntı