Modifiye Biyobozunur Kopolimer Sentezi Ve Kontrollü Salımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-07
Yazarlar
Tınç, Rüya Sezgi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle sentetik biyobozunur polimer olan polivinilpirolidon-ko-maleik anhidrit, vinil pirolidon ve maleik anhidrit üzerinden yük transfer kompleksinin oluşumuyla radikalik polimerizasyon sonucu sentezlenmiştir. Polivinilpirolidon-ko-maleik anhidrit’in sentezinin ardından, polimerin önce glukoz, ardından amigdalin ve son olarak da her iki bileşenle de esterleşme reaksiyonu üzerinden modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Modifikasyon işlemi için farklı çıkış bileşikleri oranları, sıcaklıklar, reaksiyon süreleri ve katalizörler denenmiştir. Modifikasyon işleminin başarılı bir biçimde gerçekleştiği spektral ve termal analizlerle belirlendikten sonra modifiye ürünlerin kontrollü salımı in vitro olarak incelenmiştir. Bu amaçla değişik pH’larda denemeler yapılmış ve ürünlerin kontrollü salımı UV ve pH metre ile incelenmiştir. Sonuç olarak pH’a bağlı olmakla birlikte aktif madde amigdalinin –CN grubunun salımının 20 dakika ile 1 saatlik bir süre içinde gerçekleştiği gözlenmiştir.
In this study; firstly, synthetic biodegradable polymer, polyvinylpyrroldione-co-maleic anhydride was synthesized with the charge transfer complex formation over radicalic polymerization of vinylpyrrolidone and maleic anhydride. After the synthesis of polyvinylpyrroldione-co-maleic anhydride, polymer was modified with glucose, amygdalin and two substances together through esterification reaction. For these modification reactions; different compound amounts, temperatures, reaction times and catalysts were tried. After modification reactions success was proved with spectral and thermal analysis, controlled release of the modified products were examined in vitro. For this purpose, at different pH values, modified products’ controlled release was examined with the UV and pH meter. As a result, with respect to pH, active substance amygdalin’s –CN group was released with the time interval of 20 minutes and 1 hour.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
kontrollü salım, esterleşme reaksiyonu, polimerik taşıyıcılar, glukoz, amigdalin, controlled release, esterification reaction, polymeric carriers, glucose, amygdalin
Alıntı