Uygulama Açısından İlköğretim Müzik Müfredatının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2005
Yazarlar
Unanoğlu, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada İlköğretim Müzik Müfredatı ile ilkokullarda uygulanan müzik derslerinden alınan sonuçlar karşılaştırmıştır. Çıkan sonuçlar bize müzik müfredatıyla uygulama arasında çelişkiler olduğunu göstermiştir. Türkiye' deki eğitim problemlerinin varlığı uzun zamandır konuşulmaktadır. Müzik eğitiminde varolan problemlerde genel eğitim sistemindeki problemlerin ana kollarından birini oluşturmaktadır. İlköğretim Müzik Müfredatı incelendiğinde her açıdan tamam gözükmektedir oysa ki ilkokuldan mezun olan öğrencilerin çoğu müzik hakkında çok şey bilmemektedir. Daha da önemlisi çocuklarda müzik öğrenmeye karşı bir istekte bulunmamaktadır. Problem müzik programlarının uygulama safhasındaki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu eksiklikler müzik öğretmenlerinin de mesleklerine ve ders yapmaya karşı motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Bu eksiklikleri düzgün tespit edebilmek için ilköğretim müzik müfredatının nasıl uygulandığı hakkında müfredat amaçlarına dayalı otuz soru hazırlandı. Bu otuz soruluk ankette elli üç ilkokul müzik hocası tarafından cevaplandırıldı. Ankete katılan müzik öğretmenlerinin otuz beşi devlet okulunda, on yedisi de özel okulda çalışmaktadır. Çıkan sonuçlarda bazı okullarda yeterli müzikal arşivin olmaması gibi cevaplar bekleniyordu ancak devlet okullarının % 35'inde hiçbir müzik enstrümanı veya müzik çalar olmaması sürpriz oldu. Tüm cevaplar uzmanların hazırladıkları ilköğretim müzik müfredatının ülkemiz gerçekleriyle yeterince uyuşmadığını göstermektedir. Problemler ilköğretim çağındaki öğrencilerin ihtiyaçlarının eksik analiz edilmesinden ortaya çıkmaktadır. Türkiye'deki müzik politikasının gözden geçirilmesinin zamanı gelmiştir çünkü hali hazırdaki şartlar altında çocuklarımız ilkokuldan mezun olurken içlerinde müziğe karşı herhangi bir ilgi oluşmamaktadır.
In this study results from applications about musical education in elementary school has been compared to elementary schools' musical programme. Comparing results show us a discrepancy about the applications and musical programme. Existence of education problems in Türkiye has been talking about many years. Problems of musical education is one of major section in problems of general education system. When the elementary schools' musical programme checked everything is fine but the students who are graduated from elementary school doesn't have enough knowladge about the music. More important thing is most of the children haven't got any desire to learn more about music. The problem occurs while applicating the musical program because of some deficiences, music lessons doesn't take attention of childrens. Also these deficiences influences teachers' motivation to their jobs and teaching styles negatively. To obtain the deficiences properly thirty questions had been prepared which are based on purposes of musical programme in elementary school. This questionnaire which is made up from thirty questions has been answered by fifty three elementary school music teachers. Thirty five of them are working in state schools and seventeen of them are working in colleges. Some results were expected like there isn't enough musical archive to listen in many schools; but some results like 35 percent of state school have no musical ensturments nor music player were surprised to me too. All these answers show that specialists who are prepearing musical programme of elementary school are not suitable for the reality about our country. Most of the problems occurs from miss analysing elementary schools' needs about music. Also it is time to revise the music policy in Türkiye because in these circumstances children doesn't have any interest to music when they are graduate from elementary school
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005
Anahtar kelimeler
Eğitim ve Öğretim, Müzik, Education and Training, Music
Alıntı