Müzikoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 22
 • Öge
  Impact Of Folk Music On The Works Of Macedonian Classical Music Composers
  (Institute of Social Sciences, 2019) Alever, Gizem ; Altınbüken, Eray ; 569196 ; Musicology ; Müzikoloji
  Classical music composers have been using the folk music of their geography as an inspiration in their works. This has emerged especially in the 19th century as nationalist movements around the world become widespread therefore having an effect on music especially in Eastern Europe and later it also spread to America. In the former Yugoslavia, after the end of Ottoman Empire's rule in the Balkans, nationalism began to manifest itself and influenced music. The composers in the Yugoslav era preferred to use folk music as a form of expression, just as they did in Eastern Europe and Latin America. In Macedonia, which was part of Yugoslavia during those years, the First Generation Macedonian Composers started to compose around 1930s as the first educated composers. There are four generations of composers in Macedonia, including the contemporary composers. In this study, two composers from each generation were analyzed as an example. Works inspired by Macedonian folk music are selected accordingly for this study. A brief information on Macedonian folk music was also included in the study in order to inform the reader before the analysis of compositions. In the conclusion of the research, it detected that there are seven different usage of folkloric material on the works of composers. Throughout the study, the name Macedonia was used to denote the country which has its current official name as the "Republic of North Macedonia".
 • Öge
  Anti-okülersentrik Gelenek Olarak Terennümler
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Günbek, Zeynel ; Çolakoğlu Sarı, Gözde ; 570595 ; Müzikoloji ve Müzik Teorisi ; Musicology and Theory of Music
  Gözlerimiz müzik dahil pek çok alanda ayrıcalıklı konumdadırlar. Anlamlar, kavramlar ve bunlarla var olan düşünce dünyamız da gözlerimize verilen bu ayrıcalıklar dahilinde tarihsel gelişimini sürdürmüşlerdir. Bu sebeple işitme duyumuzun belirleyici olması gerektiği müzik dünyamızda bile gözlerimizin ayrıcalığındaki nota sisteminin ve güftelerin imgesel hakimiyetleriyle karşılaşmaktayızdır. Birçok insan için müzik denince akla gelen şeyler şarkı sözleri, notaya dair imgeler ya da sanatçı ve çalgı imajları olmaktadır. Özellikle Türk Makam Müziği'nden örneklerini bildiğimiz terennüm kelimeleri sayesindeyse kavramlar üzerinden çizilen görsel imajlara karşı bir oyun oynanmakta gibidir. Güfteleme geleneği olarak terennüm kullanımını; kavramların ve lisanın görsel çerçevelerinden müziği kurtarma, insan sesini bir çalgı olduğu özüne döndürme, müziği duygularımızı serbestçe çağrıştıran aslına yaklaştırma çabası olarak düşünebiliriz. Bu yönleriyle terennüm kelimelerinin varlığı ve değeri son zamanlarda adını Anti-okülersentrizm yani Karşı-gözmerkezcilik olarak duyduğumuz bir sosyal bilimler tavrına bağlanabilir.
 • Öge
  Müzik Ve Metin İlişkisi Shakespeare Metinlerinde Müziğin İzini Sürmek
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Aşkın, Merih ; Kurtişoğlu, Fatma Belma ; 569971 ; Müzikoloji ve Müzik Teorisi ; Musicology and Theory of Music
  Bilinen ve kabul edilen manada tiyatronun başlangıcı sayılan Antik Yunan'dan bugüne, tiyatronun ve oluştuğu metinlerin müzikle kurduğu ilişki incelenmiş ve tartışılmıştır. Müzik ve metin ilişkisi 17. yüzyılın başlarında da oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Yaşadığı dönemin en bilinen ve kabul görmüş Edebiyatçısı olan William Shakespeare, metin içinde ses arayışının, dönemin müziğine bakış açısının ve müziğin metinlerle kurduğu ilişkinin anlaşılması ve analiz edilmesinde incelenmeye değer yazarların başında gelmektedir. Rönesans'tan bugüne dek, Shakespeare dönemi Edebiyat dünyası, eserleri ve metne yaklaşımı analiz edildiğinde, müzikle kurduğu ilişki, oyunlarında metnin içine yerleştirdiği müzikal şifrelerin ve anlam dünyasının karşılığını net bir şekilde okuyabilmekteyiz. Bu müzikal okumalar ile birlikte, dönemin sosyolojik analizlerine rastlanılabildiği gibi, Rönesans çağının Müzik Felsefesi'ne dair izler görebilmekteyiz. Müziğin hayatın içindeki yeri ve önemi, felsefi anlamdaki karşılığı ve Edebiyat ile kurmuş olduğu ilişki, 17. yüzyıl İngiltere'si ile alakalı bir çok referansa ulaşmamızı sağlamaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan söz ve müzik ilişkisi, Anadolu'da da olduğu gibi, seslerini çağlar ötesine duyurabilmiş ozanlar sayesinde belki de toplumların gerçek tarihi yazılmış, bugün yolumuzu aydınlatan ışıklardan biri olmuştur. Shakespeare eserleri ile dönemin müzik felsefesi olan Küreler Müziği Felsefesine dair çeşitli veriler elde ederken, diğer yandan, Anadolu coğrafyasında da örnekleri görülen ozanlık geleneğinin, Osmanlı dönemi makam ve halk müziklerinin de temelinde yatan felsefesinin Küreler Müziği Felsefesi olduğunu görmekteyiz.
 • Öge
  Müzik Sahnesinde Doğal Bir Fenomen: Çok Sesli Doğuşkanlarla Şarkı Söyleme Tekniği
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018-12) Yazıcı, Ebru ; Oğul, Belma ; Müzikoloji
  Bu çalışma çok sesli doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğini, Avrupa'nın çağdaş müzik pratiklerindeki yeri ve işlevine, uygulama alanlarına odaklanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Modern bireyin kendi seçimi olan yalnızlığı ve yabancılaşmasını hasret (Sehnsucht) diye tanımlamak mümkündür. Çağdaş müzisyen birey büyüsünü kaybeden müzik yapıtının hasret duyduğu dönemleri yaşatma isteğindedir. Doğal fenomen olan doğuşkanların zor duyulabilirliklerinin aşılması üzerine temellenen doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği uygulamasıyla ''mucizevi bir durum'' etkisi yaratmaktadır. Avant-garde çalışmalar için doğadan bir katkı nitelendirilmesiyle doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin, alanla ilişkisini derinlemesine görüşmeler, gözlem, katılımcı gözlem yollarıyla kuran; toplumsal sözleşmeler, tabandan küreselleşme, doğululaşma, doğaya dönüş, metodolojik bireycilik kuramlarından yardım alan bir çalışmayla incelenmesi hedeflenmiştir.
 • Öge
  Sivas'lı Ozan Hasan Erdoğan'ın Ozanlık Geleneğindeki Önemi ve 13 Eserinin Derlenmesi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Aydın, Şahin ; Emiralioğlu, Afşin Fatih ; 512010 ; Müzikoloji ; Musicology
  Bu çalışmada Türk Halk Müziği eserlerini derleme çalışmaları göz önünde bulundurularak Sivaslı Ozan Hasan Erdoğan incelenmiştir. Sivaslı Hasan Erdoğan'ın yaşamı, sanatçı kişiliği ve eserlerinin bir kısmı incelenmiş ve örneklendirilmiştir. Yapmış olduğu ses ve albüm kayıtları araştırılmıştır. Söz konusu bu kayıtlarda bağlama ve sanatçının kendi sesi duyulmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde folklor, Türk Halk Müziği ve derleme hakkında genel bilgiler aktarılmıştır. Folklor teriminin yayımlanmış olduğu ilk kaynaklar incelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde folklor teriminin ne anlam ifade ettiği aktarılmıştır. Folklorü ilgilendiren bir dal olan aynı zamanda ilgili konumuz olan Türk Halk Müziği'nin gelişim süreci incelenmiştir. Tarif ve tanımına yer verdiğimiz bu müzik türünü yazılı kaynaklarla bugünlere taşıyan usta isimler aktarılmıştır. Söz konusu usta isimlerin bu müzik türü için yapmış oldukları derleme çalışmaları göz önünde bulundurularak açıklamaları ortaya konmuştur. Türk Halk Müziğinde amatör ve profesyonel olarak ikiye ayrılan derleme konusu incelenmiş ve detayları aktarılmıştır. Genellikle amatör olarak yapılmış olan Türk Halk Müziği eserlerinin derlemeleri açıklanmıştır. İkinci bölümde Sivaslı Ozan Hasan Erdoğan'ın hayatı incelenerek sanatsal özellikleri ortaya konulmuştur. Sanatçının hayatı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Doğup yetiştiği coğrafyanın özelliklerini bünyesinde barındırdığı ve özümsediği ortaya konulmuştur. Yetişmiş olduğu topraklarda müzikal olarak etkilenmiş olduğu usta sanatçılar araştırılmış ve Sivaslı Ozan Hasan Erdoğan ile görüşülerek ulaşmış olduğumuz bu usta isimler teyid edilmiştir. Hasan Erdoğan'ın tüm bu bilgiler ışığında sahip olduğu nevi şahsına münhasır tavır ve üslubu incelenerek aktarılmıştır. Yine bu bölümde söz konusu Ozanın sanat hayatı boyunca yapmış olduğu plak, kaset ve albüm çalışmaları incelenmiştir. Yayımlanmış olan bu çalışmalar ışığında sanatçının yapmış olduğu türküleri listelenmiştir. Uzun hava ve kırık hava formlarında eserleri bulunan sanatçının yayımlanmış olan çalışmaları dışında olan eserleride kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda araştırmamıza konu olmuştur. Toplumsal duyarlılığının üst düzeyde olduğu eserlerinden anlaşılan sanatçının, türkülerinde işlemiş olduğu konular anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise sanatçının deyişlerinin Türk Halk Müziği arşivine kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmıştır. Bu bölümde incelenmiş olan on üç eserin şiiri ve melodisi ayrı ayrı değerlendirilmiş olup yazmış olduğumuz notalara yer verilmiştir. Sanatçının eserlerini icra ederken kullanmış olduğu bağlamanın özellikleri incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise yaptığımız çalışmanın niteliği aktarılmıştır. Sivaslı Ozan Hasan Erdoğan özelinde yapmış olduğumuz bu çalışmanın Türk Halk Müziği alanında yapılacak olan araştırmalara örnek olması vurgulanmıştır. Türk Halk Müziği geleneğini koruyarak gelecek nesillere kalıcı bir çalışma bırakmanın önemi ortaya konulmuştur.