Küçük Ve Orta Boy İnşaat Firmalarının Girişimcilik Yönelimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-08-08
Yazarlar
Aldemir, Bora
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gerek yerel gerekse küresel pazarlardaki rekabetin her geçen gün yoğunlaşması, bireysel girişimcilik kadar kurumsal girişimciliğin de önemini artırmıştır. Firmaların büyüklüğü arttıkça ve örgütsel yapıları karmaşıklaştıkça, girişimcilik bireysel bir çaba olmaktan çıkıp firma özelliği haline gelmektedir. İşletmelerin kurumsal girişimcilik becerilerini artırmaları, hızla değişen pazarlarda ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilmeleri, rekabet ortamına ayak uydurabilmelerini sağlayacak esnek ve yenilikçi örgüt yapıları geliştirebilmeleri bakımından önemlidir. Gelişmiş ekonomilerde küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ’lere) ekonomik kalkınmada daha etkin roller biçilmeye başlandığı dikkate alındığında, KOBİ’lerin girişimcilik yönelimlerinin geliştirilmesi öncelikli bir prolem alanı haline gelmektedir. Bu çalışmada, yüklenici inşaat KOBİ’lerinin girişimcilik olgusunu nasıl algıladıkları ve hangi ölçüde girişimcilik yönelimine sahip oldukları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında iki aşamalı bir saha araştırması tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, firmaların girişimcilik algılamalarını ve girişimcilik yönelimlerini ölçen bir veri toplama bir anket formu tasarlanarak 28 firmaya uygulanmıştır.İkinci aşamada, örneklem içinden seçilen beş firma ile derinlemesine görüşme yapılarak firma sahiplerinin ‘girişimcilik’ ve ‘girişimcilik yönelimi’ kavramlarını ve alt boyutlarını nasıl algıladıkları ve birinci aşamada elde edilen verileri nasıl değerlendirdikleri ele alınmıştır.Çalışmanın bulguları, yüklenici inşaat KOBİ’lerinin girişimcilik yöneliminin yenilikçilik ve ileriye etkililik boyutlarını, risk alma, saldırgan rekabetçilik ve özerklik boyutlarına göre daha fazla ön plana çıkardığını; KOBİ’lerde bireysel ve kurumsal girişimcilik olgularının iç içe geçtiklerini ve girişimcilik yönelimlerinin ‘muhafazakar-girişimci’ ekseninin ortalarında yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu profil, Türkiye’nin uluslararası girişimcilik sıralamalarındaki konumu ile uyumlu olmakla birlikte tıpkı onun gibi yetersizdir. KOBİ’lerin girişimcilik yönelimini artıracak yolların aranması, geleceğin bu büyük firmalarının varlıklarını sürdürebilmeleri, büyüyebilmeleri ve ulusal ekonomiler içinde kendilerinden beklenen yaratıcı ve yenilikçi rolleri yerine getirebilmeleri bakımından önemlidir.
Corporate entrepreneurship has become a major area of investigation in accordance with intensifying competition in the domestic and overseas markets. As organizations become larger and more sophisticated, entrepreneurship is not merely an individual motivation; it becomes also a company characteristic. Developing corporate entrepeneurship is a major goal for organizations which aim to develop flexible and innovative organizational structures to adapt to changing market conditions. Considering that small and medium sized enterprises (SMEs) are expected to have relatively more important roles in advanced economies, it is understandable why developing entrepreneurship orientations of SMEs has become a priority research area in many countries. In this thesis, the etrepreneurship perception and orientation of small and medium building contractors (construction SMEs) were investigated through a two-phase research. In the first phase, a survey instrument were designed and delivered to 28 Istanbul-based contractors. In the second phase, in-depth interviews were conducted with the owner-managers of five SME to understand better the findings of the first phase. Analyses of the empirical data suggest that (i) construction SMEs are more likely to be ‘proactive’ and ‘innovative’ in their business environment, while they have relatively less tendency to be ‘risk takers’ and ‘aggresssive competitors’; (ii) individual and corporate entrepreneurship are nested in the case of SMEs due to the dominant role of owner-managers, and (iii) entrepreneurship score of construction SMEs is in the midst of conservative-entrepreneur scale, which means that there is a considerable room for the entrepreneurship development endeavors in order for SMEs to survive, grow and play innovative roles in the construction industry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
girişimcilik, girişimcilik yönelimi, inşaat sektörü, inşaat yüklenicileri, entrepreneurship, entrepreneurship orientation, construction industry, construction contractors
Alıntı